Actualitat

El Consell aprueba el convenio para la finalización de las obras de la ronda sur de Elche

 • La actuación, a la que la Generalitat aportará 35.875.000 euros, contribuirá a la mejora de la seguridad vial y de la accesibilidad al caso urbano

El Consell aprueba el convenio para la finalización de las obras de la ronda oeste de Castelló de la Plana

 • La Generalitat destina 37.320.000 euros para esta actuación, que introducirá mejoras para facilitar la vertebración el entorno metropolitano

El Consell ratifica la declaración de emergencia de los trabajos de restauración para paliar los efectos del incendio forestal de Montichelvo

 • La Conselleria de Medio Ambiente considera necesaria esta actuación para evitar riesgos de carácter medioambiental y para la población 

novetats

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Ves enrere Novetats Legislatives

Novetats Legislatives

Administració Pública

 • Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a l'efecte de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2018.

 • Ordre JUS/1293/2017, de 14 de desembre, per la qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació en l'àmbit de l'administració electrònica.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

Transports i Logística

 • Reial Decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, en relació amb l'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor
 • Resolució de 21 de desembre de 2017, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 7 de novembre de 2017, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa d'ajudes a la implantació d'infraestructures de recarrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructures).
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2177 de la Comissió, de 22 de novembre de 2017 relatiu a l'accés a les instal·lacions de servei i als serveis ferroviaris connexos (Text pertinent a l'efecte del EEE).
 • LLEI 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.
 • Decisió delegada (UE) 2017/2075 de la Comissió, de 4 de setembre de 2017 per la qual se substitueix l'annex VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un espai ferroviari europeu únic (Text pertinent a l'efecte del EEE).

 

Per consultar les últimes novetats legislatives, agrupades per matèries, polse ací

 

Informació addicional

Publicador de continguts

T'interessa

X

ENLLAÇOS