Gestió i Seguiment

Gestió i Seguiment

VIES CICLOPEATONALS - FEDER

 
La Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és el centre directiu gestor dels operacions incloses en la Prioritat d'Inversió 6. «Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos», inclosa en el programa operatiu «Comunitat Valenciana FEDER 2014-20 PO» que va ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l'objectiu d'inversió per al creixement i l'ocupació.
 
De conformitat amb el que estableix l'esmentat Programa Operatiu, els operacions és dirigiran a facilitar la utilització racional del territori, la seua personalització amb infraestructures que valoren els actius paisatgístics, culturals i visuals, i la connexió d'itineraris de vianants i carril bici entre pobles i ciutats. Aquestes intervencions s'aprofitaran de la presència en el territori valencià de municipis pròxims entre si, amb espais naturals i béns culturals. Aquest fet demanda l'impuls de noves fórmules de mobilitat, que fusionen l'ús sostenible del territori amb  activitats lúdiques amb un fort potencial de desenvolupament turístic, en el qual calç destacar la trajectòria creixent del turisme d'interior i de medi rural.
 
El Programa Operatiu pretén desenrotllar una emmalla d'infraestructures verdes de comunicació accessibles i mediambientalment integrades, orientades a impulsar la posada en valor tant de l'entorn natural periurbà com de l'urbà i rural, connectant els espais naturals i culturals rellevants. D'aquesta manera és resoldrien els principals problemes existents en l'actual xarxa ciclopeatonal, que pateix ben sovint de falta d'interconnectivitat i que, en els últims anys, s'ha vist desbordada per una demanda cada vegada major de ciclistes i vianants. Junt amb aquest objectiu, el Programa Operatiu ressalta la generació de nous nínxols d'ocupació basats en la conservació i gestió del patrimoni natural i cultural annex, que poden obtindre's com a retorn de l'explotació i manteniment d'aquestes infraestructures verdes.
 
Dins d'aquest Programa Operatiu s'inclouen els actuacions següents:
 
ACTUACIÓ PRESSUPOST km

Itinerari ciclopeatonal Prat de Cabanes – Torreblanca

376.376,53 

13,60

Via de ciclovianants de l'Horta Sud a ciutat de València des de CV-400

6.005.462,77 

2,20

Itinerari ciclopeatonal en el T.M. de la Pobla de Farnals. (Tram I: la Pobla de Farnals – V-21)

2.476.485,12 

2,58

Anell Verd Metropolità de València. Tram Nord (subtrams 6 i 7)

2.876.639,94 

12,30

Adequació Cañada Real de Sant Joan (Tram El Rebollar - Sant Joan) i Cordill de Prado a Requena

729.174,14 

21,00

Passarel·la de vianants en el PK 19+700 en la CV-35. Casablanca (La Pobla de Vallbona)

332.792,19 

0,17

Via Verda Ojos Negros (Algímia d'Alfara - Albalat del Tarongers)

417.770,13 

8,45

Itinerari ciclopeatonal juntament amb desdoblament CV-865 (Elx - Santa Pola).

2.132.184,14 

1,60

TOTAL

15.346.884,96 

61,90

 

Listado Operaciones FEDER CHOPVT

Indicador de resultado

 

Llistat de vies de ciclovianants

Ves enrere Itinerari ciclopeatonal Prat de Cabanes – Torreblanca

Itinerari ciclopeatonal Prat de Cabanes – Torreblanca

L'actuació té per objectiu la construcció d'una nova ruta ciclopeatonal entre els nuclis urbans de Torre La Sal a Cabanes i Torrenostra a Torreblanca. La longitud prevista és de 13,6 quilòmetres, la major part dels quals discorre pels camins que voregen el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, en les proximitats de la vora litoral.

 

La intervenció es dirigeix a promoure el valuós patrimoni natural i cultural existent a través d'un accés sostenible, que permeta connectar la població amb els espais naturals a través de sengles ciclables. L'actuació enllaça amb el carril bici i la vorera existents en la carretera CV 1430-, en les proximitats del nucli costaner de Torrenostra. També s'adequaran dos ramals de connexió amb l'itinerari de vianants que discorre junt amb la platja en Torre La Sal, i es tancarà a la circulació rodada El Camí de l'Antic Quarter de Carrabiners fins a la platja, al discórrer per l'interior del Parc Natural.

 

El projecte inclou la senyalització i abalisament de l'itinerari, incloent-hi cartelleria divulgativa i punts de descans, així com la preparació d'una zona d'aparcament en les proximitats del Camí de Carrabiners. L'actuació dota així d'un accés sostenible al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca i al litoral, adequant per a l'ús ciclista els camins existents i eliminant el tràfic motoritzat del principal camí interior, la qual cosa contribueix a la connexió d'espais naturals d'especial rellevància per mitjà de sengles ciclables, facilitant l'atracció de visitants i potenciant l'exercici d'activitats d'oci saludable i turístic. Al seu torn, aquesta major accessibilitat al territori serà generadora de retorns en les economies locals, per la creació d'activitat en la conservació i gestió del patrimoni natural i cultural i per l'atracció de turisme.

 

Es preveu la seua execució en l'exercici de 2018. La inversió total del projecte ascendeix a 376.376,53 € que seran cofinançats al 50 % pels fons FEDER de la Unió Europea.

 

 

Listado documentos

Ajudes a empreses del sector de transport públic discrecional de viatgers per carretera afectades pel COVID-19- REACT-EU

Ajudes a empreses del sector de transport públic discrecional de viatgers per carretera afectades pel COVID-19- REACT-EU

Gestió i Seguiment FEDER - COMUN A TODOS

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

Documentació

Mesures antifrau