Novetats

Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

Ves enrere Novetats Legislatives

Novetats Legislatives

Novetats Legislatives

Administració Pública

  • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Per consultar les últimes novetats legislatives, agrupades per matèries, polse ací