Organismes

Composició química

Composició química

De forma general, podem considerar que l'atmosfera és una mescla de gasos molt estables, ja que la proporció en què es troben és pràcticament homogènia, sobretot en les proximitats de la superfície terrestre (fins a 80 km d'alçària), a causa dels processos de mescla que s'hi es donen. A partir dels 80 quilòmetres la composició es fa més variable
 
Atmosfera
 
Aquests gasos es troben retinguts prop de la superfície terrestre a causa de la força de la gravetat. A mesura que augmenta l'altura, la densitat de l'atmosfera disminueix amb rapidesa, així en els 5,5 quilòmetres més pròxims a la superfície es troba la meitat de la massa total i en els primers 20 quilòmetres d'alçària està el 95% de tota la massa atmosfèrica. L'atmosfera està composta principalment de nitrogen (78,08%) i oxigen (20,95%), aquests gasos comporten el 99% del volum total.
 
Juntament amb aquests, hi ha altres gasos en menor quantitat com l'argó (0,93 %) i el diòxid de carboni (0,035%). Els altres components estan en tan xicoteta proporció que se'ls sol anomenar components traça, presents en quantitats inferiors al 0,00001%.

El vapor d'aigua es troba en una proporció molt variable en l'atmosfera, normalment varia entre l'1% i el 4%. El percentatge d'aigua en l'atmosfera decreix ràpidament conforme s'incrementa l'alçària.
 
La composició natural bàsica de l'atmosfera s'exposa en la taula 1.
 
Taula1. Composició química de l'atmosfera
Gasos
Volum % (aire sec)
Nitrogen(N2)
78,08
Oxigen(O2)
20,95
Argó(Ar)
0,93
Vapor d'aAigua(H2O)
1 - 3
Diòxid de carboni (CO2)
0,035
 
 
Hi ha una sèrie de substàncies en l'atmosfera, les quals si sobrepassen determinades concentracions, poden originar efectes no desitjats, són els anomenats contaminants atmosfèrics.

En conseqüència, les emissions d'aquestes, produïdes per l'home, haver de ser controlades, per a evitar que la seua concentració total abast nivells que puguen ser considerats nocius per als éssers vius o béns materials.