Organismes

Comunicació ambiental

Comunicació ambiental

Per a desenrotllar activitats d'escassa incidència ambiental (no sotmeses a l'Autorització Ambiental Integrada ni a Llicència Ambiental) és necessari fer una comunicació a l'ajuntament amb una antelació mínima d'1 mes a la data d'inici.

La comunicació ambiental a l'ajuntament inclourà la documentació següent:

  • Memòria tècnica en la qual es descriga la instal·lació i l'activitat.
  • Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en els termes assenyalats en l'apartat m de l'article 4 d'esta llei, i que inclourà una referència expressa a la compatibilitat urbanística de l'activitat.

Transcorregut 1 mes des de la comunicació, si no hi ha pronunciament exprés de l'ajuntament, el titular podrà iniciar l'activitat, encara que haurà de sol·licitar un certificat acreditatiu que s'emetrà en un termini màxim de 15 dies.

El trasllat, la modificació de la classe d'activitat i la modificació substancial d'estes activitats estarà igualment sotmesa al  règim de comunicació ambiental, llevat que siga tan profund que entre a formar part l'activitat dins del grup d'activitats controlat pels altres instruments d'intervenció. En eixe cas hauran de sotmetre's a allò que corresponga.

Tràmits administratius