Organismes

Memòria anual de residus perillosos

Memòria anual de residus perillosos

D'acord amb el que s'estableix en l'article 65 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, els productors de residus perillosos tenen l'obligació d'enviar una memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagen recollit les dades.
Respecte a este imperatiu legal, diverses comunitats autònomes van plantejar la possibilitat d'eximir als productors de residus perillosos de l'obligació de la remissió d'esta memòria, al·ludint a l'elevada càrrega de treball administratiu que generava i justificant este plantejament pel fet que la informació dels residus perillosos ja obra en poder de les administracions públiques.
Amb l'objectiu d'establir un criteri respecte a la presentació de les memòries de productors de residus perillosos, en maig de 2023 es publica l'Acord de la Comissió de Coordinació en matèria de residus relatiu a l'obligació de remissió de memòria anual dels productors de residus perillosos establida en la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En este acord s'indica que es considerarà complit l'article 65.1 de la Llei 7/2022, per als productors de residus perillosos, quan les autoritats competents de les comunitats autònomes on es troben els centres productors disposen de la informació relativa a la generació de residus.
En la Comunitat Valenciana, la documentació relativa als trasllats de residus perillosos es presenta utilitzant la plataforma de tramitació ADCR 3.0 (trasllats dins de la Comunitat Valenciana) i e-SIR (trasllats amb altres comunitats autònomes). Estos documents, notificacions prèvies de trasllat i documents d'identificació, són presentats pels operadors del trasllat amb la informació facilitada pels productors i gestors de residus.
La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, a través d'estes dos plataformes, disposa de la informació de producció de residus perillosos d'esta Comunitat. Per tant, els productors de residus perillosos que tinguen centres situats en la Comunitat Valenciana NO han de presentar la memòria anual indicada en l'article 65.1 de la Llei 7/2022.

NORMATIVA


Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular en la Comunitat Valenciana.
Acord de la Comissió de Coordinació en matèria de residus relatiu a l'obligació de remissió de memòria anual dels productors de residus perillosos establida en la Llei 7/2022.