Formulari Inscripció Jornada Reflexión i Debat al CCCC

FORMULARI INSCRIPCIÓ

* Dades obligades

Prova de verificació
 

Tractament de les dades

Tractament de les dades

Se li informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

Nom del tractament: Gestió de llistes de distribució d'informació en matèria de medi ambient Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura i medi ambient

Finalitat del tractament: Gestionar llistes de distribució per a facilitar informació en matèria de medi ambient a les persones que ho sol·liciten

Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent:https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

Reclamacions: Sense perjuí de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que li concernixen infringix la normativa en matèria de protecció de dades.

Pot obtindre informació més detallada a l'enllaç següent: https://agroambient.gva.es/registre-de-tractament