Notícies

Ves enrere Estratificació de llavors per al CIEF i vivers de la Generalitat Valenciana

Estratificació de llavors per al CIEF i vivers de la Generalitat Valenciana

Amb l'entrada de la tardor arriba la temporada de realització de les estratificacions de llavors a les instal·lacions del Banc de Llavors Forestals del CIEF. L'estratificació en fred és un pretractament que, a grans trets, consisteix en posar les llavors entre capes i a baixa temperatura per a emular les condicions de l'hivern.

L'estratificació s'aplica a llavors d'espècies que presenten dormició o latència, el període durant el qual els embrions que contenen ni creixen ni germinen. Les llavors s'hidraten durant 24h – 48h i es col·loquen entre capes de substrat inert humit (torba, sorra, vermiculita, etc.). Posteriorment es mantenen en fred, dins la càmera, en condicions d'humitat a una temperatura entre 2º i 5º, en un ambient que permeta cert aireig. Aquest procés d'estratificació en fred sovint trenca la latència deguda a causes fisiològiques i permet la germinació.

El nombre d'espècies i de llavors estratificades anualment es calcula en funció de les previsions de les necessitats del CIEF i dels diferents vivers forestals de la Generalitat Valenciana, distribuïts estratègicament pel territori. El CIEF lliurarà als vivers la llavors estratificada, una vegada superat el període de conservació en la càmera frigorífica. Els vivers destinen la planta principalment a actuacions de la Conselleria, com ara repoblaments i restauracions d'ambients degradats, accions in situ per a la preservació d'espècies arbòries singulars i les seues poblacions, així com altres projectes.

Aquesta temporada s'han estratificat llavors de les següents espècies:

  • Acer campestre (Auró blanc).
  • Acer granatense (Auró).
  • Acer mosnpessulanum (Auró negre).
  • Arbutus unedo (Arborcer).
  • Fraxinus angustifolia (Freixe).
  • Fraxinus ornus (Freixe de flor).
  • Malus sylvestris (Pomer).
  • Sorbus aria (Moixera).
  • Sorbus domestica (Cervera).
  • Viburnum tinus (Marfull).

Twitter