Forest d'Utilitat Pública UP 70 de Bicorp

Forest d'Utilitat Pública UP 70 de Bicorp

En la forest d'Utilitat Pública UP 70 de Bicorp (Canal de Navarrés) el CIEF du a terme de manera autònoma un projecte pilot per a la renaturalització i increment de la maduresa en àrees de repoblació forestal. El projecte té l'objectiu principal d'investigar l'evolució de la maduresa forestal en una àrea de repoblació, després de la realització de treballs silvícoles orientats a a seua renaturalització.

La informació obtinguda servirà per aplicar tècniques silvícoles destinades a promoure alguns dels atributs que defineixen la maduresa forestal, amb la qual cosa s'obtindran sistemes forestals amb major diversitat d'espècies i diversitat genètica de les masses. Així mateix, el projecte afavorirà boscos amb més resiliència davant els efectes del canvi climàtic, reduint la competència i l'estrès hídric.

Aquesta experiència pilot ha seleccionat parcel·les repoblades amb Pinus halepensis (pi blanc) com a conseqüència de dos grans incendis els anys 1978 i 1985, situades a la Mola de Bicorp. Es tracta d'una àrea de pineda de poc vigor amb creixements mitjans baixos. Les repoblacions amb pins en àrees mediterrànies seques incrementen la severitat de les condicions climàtiques, en reduir la disponibilitat hídrica per a la resta d'espècies, i provoquen una regressió en les comunitats vegetals i una pèrdua de diversitat biològica.

El projecte inclou les següents accions:

  • Aclarides de Pinus halepensis per a augmentar la presència d'altres espècies com el roure valencià, freixe i carrasca.
  • Creació de discontinuïtats d'arbrat, amb la qual cosa es trenca la continuïtat del combustible i es millora la prevenció d'incendis.
  • Increment de la fusta morta mitjançant anellament de peus, tant en el sòl com en estaques dretes.

Les accions del projecte reduiran la densitat de l'arbrat i preveuen els següents impactes en la massa forestal:

  • Canvi en l'estructura de la massa forestal que reduirà la vulnerabilitat davant incendis de gran magnitud i contribuirà a l'emmagatzematge d'estocs de carboni a llarg termini.
  • Modificació de l'estructura espacial, de manera que siga més natural i es puguen desenvolupar funcions ecològiques bàsiques com la regeneració, la dispersió o la producció de fruits.
  • Increment de la heterogeneïtat espacial, en crear un gamma d'ambients que afavorisquen la diversitat biològica. Increment de la diversitat florística.
  • Augment del creixement i del potencial hídric dels arbres.
  • Increment de la resistència i resiliència de les formacions vegetals davant fenòmens climàtics adversos i pertorbadors.
  • Increment de la resistència a les plagues.

El projecte estableix unes parcel·les de seguiment permanent, que permetran avaluar si les actuacions generen els impactes desitjats. En elles es registraran diferents indicadors d'estructura del bosc i de la composició d'espècies, així com la quantificació de l'estat de descomposició de la fusta morta i inventaris d'espècies saprofítiques (les que s'alimenten de la fusta morta). Amb el registres de mostreig previs es podrà comparar la situació abans de l'actuació, immediatament després, cal cap de cinc anys i al cap de deu.

Mapes i localització del projecte pilot de Bicorp

Listado documentos

Dades obtingudes

Listado documentos