Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere Ajudes de gestió forestal sostenible

Ajudes de gestió forestal sostenible

El 27 de maig de 2020 es publica la resolució per la es convoquen per a l'any 2020 i 2021 ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el territori de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes seran finançades pel FEADER, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana, segons consta en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, del qual formen part.

Finalitat de les ajudes:

  • Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible.
  • Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental i paisatgística i el foment dels ecosistemes forestals.
    • Dificultar l'expansió dels incendis forestals millorant l'estructura interna dels boscos i diversificant la distribució dels hàbitats naturals sobre el territori, de manera que es propicie la presència d'ecotons de gran riquesa ecològica que generen, al seu torn, discontinuïtats naturals de les masses boscoses.
    • Incrementar la resiliència natural dels ecosistemes forestals davant dels desastres naturals (plagues i malalties i condicions de sequera prolongada característica de l'actual canvi climàtic).
    • Fomentar la maduresa ecològica dels ecosistemes forestals mediterranis, millorant-ne la diversitat biològica i l'estabilitat estructural natural.
  • Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals.

Import: 204.000,00 euros en 2020 i 17.758.000,55 euros en 2021

Les ajudes que es convoquen tindran caràcter plurianual.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran a través del model normalitzat que es publicarà en la guia PROP de la Generalitat http://www.gva.es/va/proc18518

Termini de presentació de sol·licituds:

Sera de un mes, a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució.

Resolució de sol·licituds:

Les sol·licituds seran resoltes pel director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental

El termini màxim de resolució i notificació s'estableix en sis mesos, comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La falta de resolució dins del termini tindrà efectes desestimatoris.

La resolució de la convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.