Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA I PLA ANUAL DE GESTIÓ DE CAÇA

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA I PLA ANUAL DE GESTIÓ DE CAÇA

Es recorda als titulars de vedats i ZCC (Zones de Caça Controlada) el compliment de la disposició addicional cinquena de l'Ordre 18/2015, de 19 de juny, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada 2015-2016, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.

"Cinquena. Memòries anuals de gestió de l'espai cinegètic. Els titulars de vedats de caça i zones de caça controlada hauran de presentar en el model normalitzat i publicat en la web de la Generalitat, la memòria anual corresponent a l'activitat cinegètica tots els anys."

Per a facilitar el tràmit de la seua aprovació, s'estableix el termini d'entrega:

des de FI TEMPORADA fins a 31 DE MARÇ DE 2016.

Es recorda que "no podrà practicar-se cap aprofitament mentres que la memòria i el pla anual de gestió no estiguen aprovats per la Conselleria. Transcorregut el termini de sis mesos des de la seua presentació sense resolució expressa, s'entendrà aprovat." (article 46 de la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana).