Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere TERMINI DE PRESENTACIÓ REVISIÓ DE PLA TÈCNIC D’ORDENACIÓ CINEGÈTICA

TERMINI DE PRESENTACIÓ REVISIÓ DE PLA TÈCNIC D’ORDENACIÓ CINEGÈTICA

Es recorda als titulars de vedats i ZCC (Zones de Caça Controlada) amb vigència del seu Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica fins a la temporada 2015/2016, el compliment de l'article 47.1 de la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana.

"Article 47. Revisions

1. Finalitzat el període de vigència del Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica, i a la vista de les successives memòries i plans anuals, es procedirà a la seua revisió."...

Es recorda que "En cap espai, i amb independència de la titularitat pública o privada d'aquest, podrà practicar-se cap classe d'aprofitament cinegètic, mentres aquest no es trobe subjecte a una ordenació tècnica adequada,… i haja sigut aprovat per la conselleria competent en matèria de caça." (article 45 i segon paràgraf de la disposició transitòria segona de la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana)

"El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució dels plans tècnics d'ordenació cinegètica previstos en l'article 45, és de 6 mesos." (Segon paràgraf de la disposició addicional quarta de la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana).