Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere SUBHASTA D'APROFITAMENTS FORESTALS DE PASTURES I TÒFONES EN F.U.P. PROPIETAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

SUBHASTA D'APROFITAMENTS FORESTALS DE PASTURES I TÒFONES EN F.U.P. PROPIETAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

El dia 2 de juliol es publica en el DOGV la convocatòria de la subhasta per a l'alienació dels aprofitaments forestals de pastures i tòfones, en vàries forests d'utilitat pública propietat de la Generalitat Valenciana a la província de Castelló.

El día 2 de julio se publica en el DOGV la convocatoria de la subasta para la enajenación de los aprovechamientos forestales de pastos y trufas, en varios montes de utilidad pública propiedad de la Generalitat Valenciana en la provincia de Castellón.

Qui es pot presentar?

No s'estableix la necessitat d'acreditar solvència tècnica, financera o econòmica; si bé per al cas exclusiu dels ramaders que opten a aprofitaments de pastures hauran de disposar d'un número d'explotació ramadera.

No estaran capacitades les persones que estiguen incurses en alguna de les prohibicions de contractar contemplades en la legislació de contractes del sector públic

Termini de presentació de les ofertes

El plazo para la presentación de las ofertas será de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El termini per a la presentació de les ofertes serà de 15 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Lloc de presentació d'ofertes

Els sol·licitants presentaran l'oferta i la documentació corresponent en sobre tancat dirigit al director territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Castelló, en qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 309/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els sobres que siguen lliurats sense tancar seran rebutjats.

Lloc i data de celebració de la subhasta

L'obertura de pliques se celebrarà el 28 de juliol de 2021, a les 11.30 hores, en la Direcció Territorial de Castelló Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, situada en l'edifici PROP, avinguda Germans Bou, núm. 47, de Castelló de la Plana.

Nota: llija el text complet de la Licitació en l'enllaç de més a baix.