Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere Subhasta d'aprofitaments forestals: fusta i pastures (en MUP propietat de la Generalitat Valenciana)

Subhasta d'aprofitaments forestals: fusta i pastures (en MUP propietat de la Generalitat Valenciana)

El 4 de novembre es publica en el DOGV la Subhasta per a l'alienació d'aprofitaments forestals de fusta i pastures en muntanyes d'utilitat pública de la Generalitat Valenciana situats en la província de Castelló.

Qui es pot presentar?

No s'estableix la necessitat d'acreditar solvència tècnica, financera o econòmica; si bé per al cas exclusiu dels ramaders que opten a aprofitaments de pastures hauran de disposar d'un nombre d'explotació ramadera.

No es poden presentar les persones que estiguen incurses en alguna de les prohibicions de contractar contemplades en la legislació de contractes del sector públic.

Termini de presentació de les ofertes

El termini per a la presentació de les ofertes serà de 15 dies a comptar des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Lloc de presentació d'ofertes

Els sol·licitants presentaran l'oferta i la documentació corresponent en sobre tancat dirigit al director territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Castelló, en qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 30/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els sobres que siguen entregats sense tancar seran rebutjats.

Lloc i data de celebració de la subhasta

L'obertura de pliques se celebrarà el 2 de desembre de 2019, a les 11.30 hores, en la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, situada en l'edifici PROP, avinguda Germans Bou núm. 47 de Castelló de la Plana.

Nota: llegeixi el text complet de la Licitació en l'enllaç de més a baix.