notícies

Medi Natural

Ves enrere TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA I PLA ANUAL DE GESTIÓ DE CAÇA

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA I PLA ANUAL DE GESTIÓ DE CAÇA

Es recorda als titulars de vedats i ZCC (Zones de Caça Controlada) el compliment de la Disposició Addicional segona de l'Orde 18/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural per la qual es fixen, per a la temporada 2017-2018, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s'establixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.

 

“Segunda. Memòries anuals de gestió de l'espai cinegètic. Conforme a l'article 46 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, el titular de cada espai cinegètic haurà de presentar una memòria anual corresponent a l'activitat cinegètica de la temporada 2017-2018 abans del 31 de març de 2018.

 

S'haurà de presentar en el model normalitzat i publicat en la web de la Generalitat,

 

Es recorda que "no podrà practicar-se cap aprofitament mentres que la memòria i el pla anual de gestió no estiguen aprovats per la Conselleria. Transcorregut el termini de sis mesos des de la seua presentació sense resolució expressa, s'entendrà aprovat." (article 46 de la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana)