Manual d'exemples constructius de bones pràctiques

Manual d'exemples constructius de bones pràctiques

Aquest manual pretén posar a la disposició de tècnics de qualsevol administració titular de carreteres, ajuntaments, projectistes, entitats urbanitzadores i, en general, qualsevol agent que puga estar relacionat amb el desenvolupament viari i territorial, un document de treball pràctic i senzill que puga ajudar-lo al plantejament de solucions a problemes concrets de mobilitat, bé tant en la fase de planificació, com en el desenvolupament de projectes constructius, i fins i tot en la conservació ordinària de les carreteres, tot això sota un punt de vista de convergència entre seguretat viària i mobilitat sostenible.

En aquesta guia s'exposa, a través de fitxes il·lustratives, un conjunt d'actuacions, generalment de caràcter urbà o assimilable, realitzades en els últims anys per aquesta Conselleria, en l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana. En elles s'identifica la problemàtica general i els condicionants existents, les línies estratègiques d'intervenció, les solucions tècniques concretes adoptades per a cada cas, així com els beneficis esperats amb l'actuació, tot això amb un enfocament comú: promoure la mobilitat sostenible en l'àmbit d'actuació.

A més, aquest guia pretén també oferir al tècnic una eina de retroalimentació amb la qual comprovar l'efectivitat prevista inicialment a futur de les solucions adoptades i actuar en conseqüència, si correspon.

Aquest manual és un document viu, i s'anirà actualitzant i completant amb les noves actuacions que es vagen executant en matèria de mobilitat sostenible.

Les fitxes contenen un apartat d'informació general, on s'inclouen dades com la població, carretera, tram, habitants, entorn, IMD, trànsit ciclista, accidentalitat. D'altra banda es classifiquen en 8 línies generals d'intervenció: millora de la capacitat funcional, porta d'entrada, millora de l'itinerari per als vianants o ciclista, moderació de la velocitat, augment de la permeabilitat per als vianants, itineraris accessibles, ordenació del transport, i ordenació de l'entorn.

Al final d'aquesta pàgina disposen d'un cercador de fitxes per província o per línia d'actuació. També poden descarregar-se el propi manual i totes les fitxes en un només arxiu pdf.

Enllaç al visor de cartografia de l´Insitut Cartogràfic Valencià (localització geogràfica)

Documentació completa

Listado documentos