Presentació

Presentació

La Direcció General de Transports i Logística exerceix les competències en matèria d'infraestructures ferroviàries, planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport en la Comunitat Valenciana, seguretat i coordinació del transport, gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana, exceptuant aquelles funcions atribuïdes a l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

Li correspon igualment en matèria de logística les funcions relatives a la definició d'estratègies i el seu desenvolupament incloent les de planificació, construcció i gestió de les infraestructures i àrees logístiques públiques, bé de manera directa, bé en col·laboració amb els òrgans competents en matèria de sòl de la Generalitat.

Per al desenvolupament d'estes competències, es troba la Subdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels servicis sota ela seua dependència, que són:

  • Servei de Gestió del Transport Públic i Coordinació Intermodal.
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport.
  • Servei de Transport Ferroviari i Logística.
  • Servei de Mobilitat Urbana. 


ENLLAÇ al DECRET 147/2023, de 5 de setembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

Ves enrere Àrees de Prestació Conjunta del Taxi

Àrees de Prestació Conjunta del Taxi

  • RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es determinen, per a l'any 2018, els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis en l'àrea de prestació conjunta de València i s'aprova el calendari per als dies festius.
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es determinen, per a l'any 2018, els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis en l'àrea de prestació conjunta de València i s'aprova el calendari per als dies festius.
  • RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2017, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual s'estableix el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers amb automòbils de turisme en l'àrea de prestació conjunta d'Alacant per a l'any 2018.