-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere APROVACIÓ DEL PLA GENERAL DE GESTALGAR (VALÈNCIA)

APROVACIÓ DEL PLA GENERAL DE GESTALGAR (VALÈNCIA)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València celebrada el dia 6/10/2021 ha aprovat el Pla General de Gestalgar.


El pla classifica com a sòl urbà 143.514 m², d'ells el sòl de barri antic, residencial 1 i eixample eres, és sòl amb urbanització consolidada i el sòl residencial eixample – Molino és sòl urbà sense urbanització consolidada.


Es classifica una zona industrial de 56.208 m², on existeixen algunes implantacions industrials, per a completar la urbanització.


El pla classifica com a sòl urbanitzable, a més de la zona industrial-magatzems que acabem de referir, el sector PAI 2 RX (21.318 m2s) i PAI 3 RXBD ( 26.789 m2s). Tots dos d'ús residencial, el primer amb ordenació detallada i el segon sense ordenació detallada.


El sòl no urbanitzable d'especial protecció es divideix en protecció forestal, protecció agrícola, protecció cultural arqueològica i protecció vies pecuàries.


La superfície de parc públic és de 19.692 i la capacitat poblacional del Pla és de 3.462 habitants, per la qual cosa l'estàndard de parc públic és de 5,68 m²/hab.


També cal apuntar que queda suspesa l'aprovació definitiva del Catàleg de Béns i Espais Protegits del Pla General de Gestalgar, fins que no s'emeta informe favorable per l'òrgan competent de la Conselleria amb competència en matèria de patrimoni cultural valencià.