-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere ARXIU DEFINITIU DE MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL D'ORIOLA (ALACANT)

ARXIU DEFINITIU DE MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL D'ORIOLA (ALACANT)

La Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant, celebrada el dia 13/12/2021, ha arxivat definitivament l'Homologació i Pla parcial de sector "Terres Noves", del sector "Entrealmendros" i la Modificació Puntual núm. 60 del Pla General d'Oriola (Alacant).

Aquests expedients són molt antics, daten de 2003 en el cas del sector Terres Noves, l'any 2002 el de Entrealmendros i de l'any 2007 en el cas de la Modificació Puntual núm. 60.

En el cas de la Modificació Puntual núm. 60, l'expedient resulta afectat als efectes ambientals per la derogada Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, sense que haja pogut haver-hi un pronunciament de l'òrgan ambiental davant la falta de presentació de la documentació necessària per a això.

Amb això s'ha evitat la reclassificació inadequada de 810.225 m² per afectar la seua eventual aprovació a les normes mediambientals. Tal circumstància imposa a l'òrgan substantiu l'emissió d'una resolució d'acord amb l'absència d'una decisió ambiental favorable.

En el cas de sector Terres Noves el Director General de medi natural i d'avaluació ambiental va declarar la caducitat del document de referència ambiental (assimilat al DAEATE) del Pla General i es va ordenar l'arxivament de les actuacions referents a l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla General.

Per això, igual que el cas anterior, s'imposa a la Conselleria l'emissió d'una resolució d'acord amb l'absència d'una decisió ambiental favorable.

El sector Entrealmendros, igual que els anteriors també manca d'una decisió ambiental favorable. Per això, caducat l'expedient d'avaluació ambiental procedeix la denegació de la a provació del projecte i procedir al seu arxiu.