Avaluació

Avaluació

El Pla d'Avaluació FEDER 2014-2020 té com a objectiu general "Recolzar a l'Autoritat de Gestió i Organismes Intermedis en la implementació dels Programes Operatius i analitzar la seua eficàcia, eficiència i impacte".

El sistema d'avaluació per a 2014-2020 presenta una estructura en dues parts: una part comuna a tots els programes i una altra específica per a cadascun d'ells, això és:

  1. Un Pla d'Avaluació Comú amb els elements comuns a tots els PO FEDER 2014-2020 (PdA Comú). Conté els elements comuns o generals, que afecten a tots els PO, incloent-hi avaluacions de caràcter transversal que afecten a més d'un programa operatiu o més d'un Fons. El PdE Comú ho proposa la DG de Fons Comunitaris i s'aprova en el Comité d'Avaluació.
  2. Un Pla d'Avaluació Específic de cada Programa Operatiu FEDER (PdA Específic). Aquesta part del pla és específica per a cada programa operatiu. El contingut dels PdA Específics el proposa cada CC.AA. i s'aproven en els respectius Comités de Seguiment de cada programa.

Documentació