Informes Jurídics

Informes Jurídics

Licitació de Contractes

2022

Informe relatiu al quadre de característiques del PTCAP per a adjudicar el contracte de serveis consistent en la redacció del projecte de construcció de desdoblament de la CV-95 entre els p.k. 9+600 i 13+300 t.m. Jacarilla i els Montesinos mitjançant procediment obert. (21/06/2022). Accés al document.

Informe sobre l'annex I del quadre de característiques del contracte de serveis de “Suport a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de “Millora de la seguretat viària i Ampliació de secció transversal en la carretera CV-800 tram p.k. 8+500 al 11+125 ttmm. D'Alacant i Xixona (alicante)”. Exp. CMAYOR/2022/03Y05/34. (12/07/2022).  Accés al document.

Informe relatiu al quadre de característiques del plec tipus per a l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat dels contractes administratius d'obres finançats amb fons procedents del pla de recuperació, transformació i resiliència consistent en l'execució de les obres contemplades en el projecte: “semaforización de la glorieta de connexió de les carreteres CV-365 i CV-368”. (12/07/2022) Accés al document.

Informe sobre el quadre de característiques del plec tipus per a l'adjudicació mitjançant procediment obert dels contractes administratius de serveis finançats amb fons procedents del pla de recuperació, transformació i resiliència consistent en l'execució del servei de coordinació de seguretat i salut i direcció de les obres “semaforización de la glorieta de connexió de les carreteres CV-365 i CV-368. (03/08/2022)  Accés al document

Informe relatiu al quadre de característiques del plec tipus per a l'adjudicació mitjançant procediment obert dels contractes administratius d'obres finançats amb fons procedents del pla de recuperació, transformació i resiliència consistent en l'execució de les obres de contemplades en el projecte: “passarel·la de ciclovianants sobre la V-21 a Massalfassar". (03/08/2022) Accés al document.

Informe relatiu al quadre de carácterísticas del ptcap per a adjudicar el contracte de servei de coordinació de seguretat i salut i direcció de les obres de construcció del projecte: “millora de la seguretat viària i itinerari ciclopeatonal de la carretera CV-567, en els t.m. De Cerdà, Vallés i Xátiva (València)” mitjançant procediment obert simplificat. (09/08/2022)  Accés al document.

Informe relatiu a l'annex I “Característiques particulars” del contracte d'obres de “millora de seguretat viària i ampliació de la secció transversal en la carretera CV-800 tram: p.k. 8+500 a 11+125. Ttmm. D'Alacant i Xixona (Alacant)”. (05/09/2022)   Accés al document.

Informe sobre l'annex I del quadre de característiques per a l'adjudicació del contracte d'obra consistent a executar i posar en servei les obres contemplades en el projecte millora de la seguretat viària de la ctra. Cv-865, tram p.k. 3+600 Al p.k. 5+500. Elx - Santa pola per procediment obert. (27/07/2022) Accés al document.

Informe sobre l'annex I del quadre de característiques per a l'adjudicació del contracte d'obra consistent a executar i posar en servei les obres contemplades en el projecte “Millora de la seguretat viària i itinerari cicle-per als vianants de la carretera CV-567, en els t.m. De Cerdà, Vallés i Xátiva per procediment obert”. (17/07/2022) Accés al document.

Informe sobre l'annex I del quadre de característiques del contracte de serveis de “suport a la direccion d'obra i coordinacion de seguretat i salut de les obres de “millora de la seguretat viària i ampliacion de seccion transversal en la carretera CV-800 tram p.k. 8+500 al 11+125 ttmm. D'Alacant i Xixona (Alacant)”. Exp. Cmayor/2022/03y05/34. (12/07/2022) Accés al document.

Normativa en matèria de transports.

2022

Informe al Projecte d'Ordre de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les tarifes i condicions d'utilització dels títols de transport de Generalitat del sistema TAM a Alacant i del transport metropolità de la Plana a Castelló, així com els títols de transport propis de la xarxa del TRAM d'Alacant. Accés al document. 

Informe a l'esborrany de l'ordre de la CPTOPM per la qual es modifiquen les tarifes dels serveis de transporte públic de viatgers en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'àrea de prestació conjunta de València.  (08/06/2022)  Accés al document.

Informe al Projecte d'Ordre de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport publique de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'Àrea de Prestació Conjunta de Castelló. (08/06/2022)  Accés al document.

Normativa en matèria d'Ordenació del territori i paisatge.

2022

Informe relatiu a la consulta plantejada per la sotssecretària de la conselleria de política territorial, obres públiques i mobilitat, sobre diversos dubtes sorgits en relació amb l'aplicació de determinats preceptes del decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del decret llei 1/2022, de 22 d'abril, tots dos del Consell, i del text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, en relació amb el procediment d'autorització per a la implantació d'instal·lacions d'energia renovable. Accés al document.

Informe relatiu a la nova consulta plantejada per la sotssecretària de la conselleria de política territorial, obres públiques i mobilitat, sobre diversos dubtes sorgits en relació amb l'informe emés per aquesta advocacia amb data 4-11-2022, sobre l'aplicació de determinats preceptes del decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del decret llei 1/2022, de 22 d'abril, tots dos del Consell, i del text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, en relació amb el procediment d'autorització per a la implantació d'instal·lacions d'energia renovable. Accés al document.