PO FEDER CV 2014-2020

PO FEDER CV 2014-2020

El Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 determina els principals reptes i necessitats de la Comunitat per tal de contribuir al desenvolupament de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador i a la consecució de la cohesió econòmica, social i territorial.


Les actuacions incloses al Programa Operatiu s'estructuren en uns "eixos prioritaris" que perseguixen diferents objectius. Els projectes a desenvolupar per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori s'engloben dins l'eix prioritari 6, l'objectiu del qual és Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

Aquest eix respon a algunes de les principals necessitats de desenvolupament detectades a la Comunitat:

  • Contribuir a la utilització racional del territori i la seua personalització amb infraestructures que posen en valor els actius paisatgístics, culturals i visuals, i la connexió d'itineraris de vianants i carril bici entre pobles i ciutats.

  • Fomentar la sostenibilitat mediambiental del territori amb la millora de la protecció del sòl, la restauració d'hàbitats i la preservació de la biodiversitat.

La contribució de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori al Programa Operatiu es troba dins d'aquest eix prioritari, més en concret a la denominada prioritat d'inversió 6.c ("La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural") i a l'objectiu específic O.E.6.3.2: "Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d'interés turístic", que té com a finalitat promoure les infraestructures verdes del territori mitjançant la creació de xarxes de vianants i ciclistes que actuen com a connectors entre elles. Aquests connectors tenen l'objectiu de posar en valor el territori i millorar la cohesió territorial, reduint les desigualtats existents entre les zones de l'interior i el litoral de la CV i potenciant l'activitat turística.

Objectius del FEDER:

  • Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos (EIX PRIORITARI 6)

Prioritats del FEDER:

  • Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

Objectiu Temàtic Prioritat d'inversió Objectiu específic Línia d'actuació
6 – Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos 6c -Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural 6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d'interés turístic. CONSERVACIÓ, PROTECCIÓ, FOMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL