Informació sobre Protecció de Dades

Informació sobre Protecció de Dades

Informació detallada

El responsable del tractament de les dades recollides a través del formulari és la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, amb domicili al c/ Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 1, 46018 València.

Dada de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@gva.es

Base jurídica i finalitats del tractament: amb base jurídica en l'exercici de les funcions i potestats de la Conselleria realitzades en interés públic, les dades personals seran tractades per a atendre la petició de la persona interessada sol·licitant.

Destinataris de les dades: amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals, les dades personals podran ser comunicades a altres òrgans de l'Administració pública, òrgans judicials, Agència Espanyola de Protecció de Dades, Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Agència Antifrau i Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana.

Encarregats del tractament: tercers encarregats del tractament podran tindre accés a les dades per encàrrec de la Conselleria i/o de la Generalitat Valenciana, per a la prestació de serveis, seguint les instruccions i amb les mesures de seguretat i confidencialitat establides en el contracte per encàrrec de tractament.

Transferències internacionals de dades: no hi ha transferències internacionals de dades.

Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es demanen i pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, seran suprimides d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.

Drets: la persona interessada pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, a través del tràmit electrònic segons s'indica en la Guia del procediment establit a aquest efecte en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19970 o enviant la seua petició a c/ Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 1, 46018 València.

L'exercici dels drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona interessada que podrà realitzar-se en el cas de l'exercici per via postal mitjançant fotocòpia del document nacional d'identitat, o passaport o un altre document vàlid que identifique a la persona interessada.

Altres drets: la persona interessada a més, pot presentar una reclamació a Espanya davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) i sol·licitar informació i tutela sobre l'exercici dels seus drets. Amb caràcter previ a aquesta reclamació, pot dirigir-se al nostre delegat de protecció de dades a través de dpd@gva.es

 

Més informació, consulteu el nostre Avís legal i Política de privacitat del WEB