Competències

Competències

Li correspon l'impuls i coordinació dels plans de mobilitat urbana sostenible i dels programes de la Generalitat d'inversió en cooperació amb els municipis, així com la gestió de totes aquelles que s'orienten mitjançant línies de subvenció, convenis i altres instruments mitjançant els quals corresponga l'execució directa de les inversions als respectius municipis; coordinació del Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana; exercici de les funcions que la llei atribuïsca a la Generalitat en els fòrums municipals i metropolitans de la mobilitat; exercici de les funcions que la legislació de mobilitat urbanística o territorial atribuïsca a la Generalitat en relació amb els estudis de mobilitat; estudis i propostes d'actuació en les travessies encaminades a calmar el trànsit atenent els distints modes de transport i la seua regeneració urbana, i aquelles altres funcions que se li encomanen en matèria de la seua competència, sempre que no estiguen expressament atribuïdes a altres serveis.