Actuacions territorials estratègiques (ATE)

Actuacions Territorials Estratègiques

D'acord amb l'article 17 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, les actuacions territorials estratègiques tenen per objecte l'ordenació, gestió i desenrotllament d'intervencions territorials singulars de rellevància supramunicipal, que així siguen declarades pel Consell, i que pel seu interés general requerisquen un procediment de tramitació específic i accelerat