Practicatge

Practicatge

DOCUMENTACIÓ

Plec general per a la prestació dels serveis de practicatge i d'ordenació, coordinació i control del trànsit portuari en els ports de la generalitat valenciana. (Publicació en el DOGV)

Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte per a la prestació dels serveis de practicatge i d'ordenació, coordinació i control del trànsit portuari en el port de Dénia.

Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte per a la prestació del servei de practicatge en els ports de Santa Pola i Torrevieja.

Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte per a la prestació del servei de practicatge en els ports de Vinaròs i Borriana.

 

TAULES DE TARIFES

PORT DE DÉNIA

Les tarifes màximes aplicables per a la prestació del servei públic de practicatge en el port de Dénia són les establides en la següent taula:

TARIFES MÀXIMES
Servei Practicatge Dénia
Tonatge (GT) Entrada, eixida o moviment interior (€/mov)

Fins a 3.000

Més de 3.000

Practicatge voluntari

258,67

258,67 + (GT – 3.000) * 0,032167

Acord entre parts

Tarifa màxima per Servei d'Informació a Vaixells: 49,58 €/mov

 

PORTS DE SANTA POLA I TORREVIEJA

Les tarifes màximes aplicables per a la prestació del servei públic de practicatge en els ports de Santa Pola i Torrevieja són les establides en la següent taula:

TARIFES MÀXIMES
Servei Practicatge Santa Pola - Torrevieja
Tonatge (GT) Entrada, eixida o moviment interior (€/mov)

Fins a 3.000

Més de 3.000

Practicatge voluntari

668,32

668,32 + (GT – 3.000) * 0,138856

Acord entre parts

 

PORTS DE VINARÒS I BORRIANA

Les tarifes màximes aplicables per a la prestació del servei públic de practicatge en els ports de Vinaròs i Borriana són les establides en la següent taula:

TARIFES MÀXIMES
Servei Practicatge Vinaròs - Borriana
Tonatge (GT) Entrada, eixida o moviment interior (€/mov)

Fins a 3.000

Més de 3.000

Practicatge voluntari

901,02

901,02 + (GT – 3.000) * 0,36

Acord entre parts