Gasoil professional

Gasoil professional

Procediment de devolució parcial de l'impost per l'ús de gasoil professional

Amb l'entrada en vigor del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents per a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana, la devolució del gasoil d'ús professional és possible.
1. Que es torna?
Este decret llei crea el tipus autonòmic de devolució del gasoil d'ús professional en l'impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs, i permet la devolució del gasoil d'ús professional en una quantitat que, fins al 31 de desembre de 2012, es fixa en 48 euros per cada 1.000 litres.

2. Qui té dret a la devolució?
Els titulars de vehicles esmentats en l'apartat següent que realitzen la corresponent activitat de transport.

3. Quins vehicles tenen este benefici?
a) Vehicles de motor i conjunts de vehicles adaptats destinats exclusivament al transport de mercaderies per carretera, per compte d'altri o per compte propi, i amb pes màxim autoritzat (MMA) igual o superior a 7,5 tones.
b) Els vehicles de motor  destinats al transport de passatgers, regular o ocasional, inclosos en les categories M2 o M3 de les establides en la Directiva 70/156/CEE del Consell, de 6 de febrer de 1970.
Els taxis proveïts de les preceptives autoritzacions i d'aparell taxímetre.

4. Què cal fer per a obtindre la devolució?

Els titulars dels vehicles hauran:
a) D'inscriure's en el cens de beneficiaris del gasoil professional.
b) De pagar amb una targeta de gasoil provisional per als repostatges realitzats en una estació de servici.

5. Com s'efectua la devolució?

L'Oficina Gestora dels Impostos Especials (dependent de l'Agència Estatal Tributària) corresponent al domicili fiscal del beneficiari de la devolució, acordarà la dita devolució, d'acord amb els justificants presentats i efectuarà la transferència bancària al compte indicat pel beneficiari.


6. Hi ha alguna altra obligació per als beneficiaris del gasoil professional?

Si, tots els beneficiaris amb dret a devolució hauran de presentar, per Internet a l'adreça www.agenciatributaria.es, una declaració anual, en els vint primers dies de l'any natural, comprensiva del nombre de quilòmetres recorreguts, a data 1 de gener i a 31 de desembre de l'any a què es referix la declaració, ajustada al format electrònic aprovat per l'AEAT, a este fi.