Presentació

Presentació

La Direcció General de Transports i Logística exerceix les competències en matèria d'infraestructures ferroviàries, planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport en la Comunitat Valenciana, seguretat i coordinació del transport, gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana, exceptuant aquelles funcions atribuïdes a l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

Li correspon igualment en matèria de logística les funcions relatives a la definició d'estratègies i el seu desenvolupament incloent les de planificació, construcció i gestió de les infraestructures i àrees logístiques públiques, bé de manera directa, bé en col·laboració amb els òrgans competents en matèria de sòl de la Generalitat.

Per al desenvolupament d'estes competències, es troba la Subdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels servicis sota ela seua dependència, que són:

  • Servei de Gestió del Transport Públic i Coordinació Intermodal.
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport.
  • Servei de Transport Ferroviari i Logística.
  • Servei de Mobilitat Urbana. 


ENLLAÇ al DECRET 147/2023, de 5 de setembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

EXAMENS EN MATERIA DE TRANSPORTS

Suspensió proves CAP i TAXI previstes per al 30 de gener de 2021. Resolució de 27 de gener de 2021 de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

INFORMACIÓ EXÁMENS TRANSPORT 28-11-2020

ALACANT DiSTRIBUCIÓ AULES EXAMEN 28/11/2020 CASTELLÓ DISTRIBUCIÓ AULES EXAMEN 28/11/2020 PROTOCOL EXAMEN VALÈNCIA DISTRIBUCIÓ AULES EXAMEN 28/11/2020 NORMES HIGIÉNICO-SANITÀRIES PLA D'ACCÉS ALS...

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Calendario pruebas 2021 Resolució de 16 de novembre de 2020 de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat sostenible, per la qual es convoca la celebració de diverses proves...

Indemnitzacions a les empreses dedicades a transport públic regular interurbà, per la COVID-19

El Consell aprova el Decret Llei 15/2020 que inclou mesures per a indemnitzar a les empreses dedicades al transport públic regular interurbà de viatger i viatgeres per carretera d'ús general de la...

EXÀMENS EN MATERIA DE TRANSPORTS

DISTRIBUCIÓ AULES EXAMEN TAXI ALACANT I VALÈNCIA PER AL 17/10/2020 ALACANT Distribució aules Alacant VALÈNCIA Distribució aules València Normes higiénico-sanitaries Pla accés aularis I i III

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Quadernet de preguntes y plantilla de respostes examen CAP 3-10-2020 CAP MERCERIES CAP VIATGERS

EXAMEN CAP 03-10-2020

DISTRIBUCIÓ AULES CAP 03-10-2020 ALACANT DISTRIBUCIÓ AULES CAP 03-10-2020 VALÈNCIA Distribució d'Aules Normes higiénic-sanitaries Pla d'acces als Aularis

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

MODIFICACIÓ DATA CELEBRACIÓ PROVA PER A OBTENCIÓ O RENOVACIÓ CAP NOVEMBRE 2020 Resolució de data 23 de setembre de 2020 de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

Ajudes per a les empreses de transport públic regular de viatgers

El Consell aprova una nova convocatòria d'ajudes per a les empreses de transport públic regular de viatgers per la COVID-19: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21042&version=amp El...

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

SUSPENSIÓ I MODIFICACIÓ DE DATES EN PROVES TENDENTS A l'OBTENCIÓ O RENOVACIÓ DE CERTIFICATS ACREDITATIUS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORTS ANY 2020 Resolució de data 3 de juliol de 2020 de la...