novetats legislatives

Administració Pública

 • Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

 

 • DECRET 66/2019, de 26 d'abril, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

 • DECRET 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

 

 • ORDRE 1/2018, de 27 de desembre, conjunta, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la política de gestió de documents electrònics de la Generalitat.

 • Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a l'efecte de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2018.
 • Ordre JUS/1293/2017, de 14 de desembre, per la qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació en l'àmbit de l'administració electrònica.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • DECRET 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat.

 • DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat.
 • LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana.
 • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
 • DECRET 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 • ORDRE 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

 • LLEI 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
 • LLEI 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'Exercici 2016.
 • Resolució de 15 de desembre de 2015, de la D.G. de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2016
 • ORDRE 2/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es desenvolupa el sistema d'avaluació de l'exercici, així com l'accés i el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional horitzontal del personal empleat públic de caràcter fix de l'Administració de la Generalitat.
 • Correcció d'errors del Decret 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.