novetats legislatives

Aeroports, Ports i Costes

  • Reglament d'Execució (UE) 2020/469 de la Comissió de 14 de febrer de 2020 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 923/2012, el Reglament (UE) núm. 139/2014 i el Reglament (UE) 2017/373 pel que fa als requisits per als serveis de gestió del trànsit aeri i de navegació aèria, el disseny d'estructures de l'espai aeri, la qualitat de les dades i la seguretat de les pistes, i es deroga el Reglament (UE) núm. 73/2010
  • Correcció d'errors del Reglament d'Execució (UE) 2020/469 de la Comissió de 14 de febrer de 2020 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 923/2012, el Reglament (UE) núm. 139/2014 i el Reglament (UE) 2017/373 pel que fa als requisits per als serveis de gestió del trànsit aeri i de navegació aèria, el disseny d'estructures de l'espai aeri, la qualitat de les dades i la seguretat de les pistes, i es deroga el Reglament (UE) núm. 73/2010

Reial Decret 257/2019, de 12 d'abril, pel qual s'estableixen les normes per a la concessió d'ajudes especials per a l'adaptació del sector de l'estiba portuària

  • Reial Decret 1267/2018, d'11 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 2591/1998, de 4 de desembre, sobre l'Ordenació dels Aeroports d'Interés General i la seua Zona de Servei, en execució del que es disposa en l'article 166 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social

 

  • DECRET 58/2018, de 4 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana i el Catàleg de platges de la Comunitat Valenciana.

 

  • Reial Decret 54/2018, de 2 de febrer, pel qual s'aproven les servituds aeronàutiques acústiques, el mapa de soroll i el pla d'acció de l'aeroport de València

Resolució de 8 de maig de 2017, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual se sotmet novament a consultes i participació i informació pública, la Proposta de pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana.

  • RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual se sotmet a consultes i participació i informació pública, per un període de dos mesos, la proposta del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana

 

STC 233/2015, 5 novembre. Inconstitucionalitat de determinats preceptes de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la Llei de Costes