novetats legislatives

Arquitectura i Habitatge

 

 • DECRET 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics

 

 • RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2019, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre el concurs convocat per a l'adquisició d'habitatges amb destinació al parc públic de la Generalitat

 

 • RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2019, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es procedeix al canvi de denominació dels grups d'habitatges pertanyents al parc públic d'habitatges de la Generalitat

 

 

 • ORDRE 1/2019, de 18 de febrer, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

 

 • DECRET 9/2019, d'1 de febrer, del Consell, de creació de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana

 

 • ORDRE 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació d'Edificis.

 

 • ORDRE 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

 

 • Reial Decret 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

 

 • Reial Decret-llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

 

 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2016, de modificació de la Resolució de 4 de desembre de 2015, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, per a la concessió d'ajudes per a la rehabilitació edificatòria convocades mitjançant l'Ordre 8/2015, de 24 de març, de la Conselleria d'Infraestructures,  Territori i Medi Ambient.

 

 • RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les  subvencions per a millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de Reforma Interior d'Habitatge, Pla RENHATA.

 

 • Extracte de la Resolució de 9 de març de 2017, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de Reforma Interior d'Habitatge, Pla RENHATA.

 

 • LLEI 3/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas) a la Comunitat Valenciana

 

 • LLEI 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.

 

 • ORDRE 9/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a atendre el pagament del lloguer en situacions d'emergència social i s'hi convoquen les ajudes..

 

 • Extracte de l'Ordre 9/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a atendre el pagament del lloguer en situacions d'emergència social i s'hi convoquen les ajudes..

 • STC 244/2015, de 30 de novembre. Articles 12 i 25 del TR Llei de Sòl de 2008. Mètode de capitalització de rendes per a la valoració del sòl rural

 

 • ORDRE 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer; i s'efectua la seua convocatòria.

 

 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.