novetats legislatives

Carreteres y Obres Públiques

  • Directiva (UE) 2019/1936 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, per la qual es modifica la directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries.

 

  • DECRET 46/2019, de 22 de març, del Consell, d'aprovació del Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

 

  • Resolució de 14 de gener de 2019, de la Direcció General de Trànsit, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació del tràfic durant l'any 2019.

 

  • Reial Decret 1337/2018, de 29 d'octubre, pel qual es modifica el plec de clàusules generals per a la construcció, conservació i explotació d'autopistes en règim de concessió, aprovat per Decret 215/1973, de 25 de gener, per a la seua adaptació a el que s'estableix en el Reial Decret 286/2014, de 25 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris per a la determinació dels peatges a aplicar a determinats vehicles de transport de mercaderies en règim de concessió de la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

 

  • Ordre FOM/510/2018, de 8 de maig, per la qual es modifica l'Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a materials bàsics, a ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles.

 

  • Resolució de 8 de febrer de 2018, de la Direcció General de Trànsit, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació del tràfic durant l'any 2018.

Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres.