novetats legislatives

Altres temes

  • DECRET 45/2019, de 22 de març, del Consell, de modificació del Decret 81/2014, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'estadística de la Comunitat Valenciana.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  • DECRET 60/2018, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.

  • Reial Decret-llei 2/2018, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.

  • Reial Decret-llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, quant al sistema de compensació equitativa per còpia privada.