novetats legislatives

Transports i Logística

 • Decisió d'Execució (UE) 2020/453 de la Comissió de 27 de març de 2020 relativa a les normes harmonitzades per als productes ferroviaris elaborades en suport de la Directiva 2008/57/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la interoperabilitat del sistema ferroviari dins de la Comunitat.

 

 • DECRET 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

 • ORDRE 3/2019, de 6 de maig, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regula la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana.

 

 • DECRET LLEI 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor.

 • Reial Decret 271/2018, d'11 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Sector Ferroviari.

 

 • Reglament (UE) 2018/643 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 d'abril de 2018, relatiu a les estadístiques sobre transport ferroviari (versió refosa).

 

 • LLEI 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de seguretat ferroviària.

 • Reial Decret 1011/2017, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 664/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Circulació Ferroviària.

 

 • Reial Decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, en relació amb l'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor

 

 • Resolució de 21 de desembre de 2017, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 7 de novembre de 2017, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa d'ajudes a la implantació d'infraestructures de recarrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructures).

 

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2177 de la Comissió, de 22 de novembre de 2017 relatiu a l'accés a les instal·lacions de servei i als serveis ferroviaris connexos (Text pertinent a l'efecte del EEE).

 

 • LLEI 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.

 

 • Decisió delegada (UE) 2017/2075 de la Comissió, de 4 de setembre de 2017 per la qual se substitueix l'annex VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un espai ferroviari europeu únic (Text pertinent a l'efecte del EEE).

 

 • DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

 

 • Reial Decret 563/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les inspeccions tècniques en carretera de vehicles comercials que circulen en territori espanyol

 • Reglament (UE) 2016/796 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, relatiu a l'Agència Ferroviària de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 881/2004.

 

 • Directiva (UE) 2016/798 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, sobre la seguretat ferroviària

 

 • Directiva (UE) 2016/797 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, sobre la interoperabilitat del sistema ferroviari dins de la Unió Europea

 

 • Reglament d'Execució (UE) 2016/799 de la Comissió, de 18 de març de 2016, pel qual s'executa el Reglament (UE) nº 165/2014 del Parlament Europeu i del Consell, que estableix els requisits per a la construcció, assaig, instal·lació, funcionament i reparació dels tacògrafs i dels seus components (Text pertinent a l'efecte del EEE).

 

 • ORDRE 2/2016, de 15 de febrer, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aprova el catàleg d'infraestructures ferroviàries i
  tramviàries de la Generalitat i la seua adscripció als efectes de la seua administració..

 

Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari.

 • Reial decret 664/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Circulació Ferroviària