novetats legislatives

Urbanisme i ordenació del territori

Modificada per

 • LLEI 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
 • LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • LLEI 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana

 

 • RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'inicia el Pla d'acció territorial de les comarques centrals de la Comunitat Valenciana

 • DECRET 219/2018, de 30 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'acció territorial d'ordenació i dinamització de l'Horta de València

 

 • Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es resol la Tercera Convocatòria aprovada per l'Ordre *HFP/888/2017, per la qual s'assignen les ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, per a cofinançar les estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat seleccionades i que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu *Plurirregional d'Espanya en el període de programació 2014-2020

 

 • Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en relació amb la Llei 5/2018, de 6 de març, de l'Horta de València.

 

 • Resolució de 4 de maig de 2018, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, de la Tercera Convocatòria de l'Ordre HFP/888/2017, per la qual s'assignen les ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per cofinançar les estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat seleccionades i que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya.

 

 • Ordre HFP/888/2017, de 19 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020; i per la qual s'aprova la tercera convocatòria per a la selecció de les citades estratègies.

 

 • Informació pública de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

 • RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2016, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'inicia el Pla d'Acció Territorial d'Alacant i d'Elx..

 

 • RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2016, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'inicia el Pla d'Acció Territorial de
  l'Àrea Funcional de Castelló.

 

 • Resolució de 29 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es concedeixen ajudes de la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, convocades per Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre..

 

 • RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'inicia el Pla d'Acció Territorial Metropolità de València

 

 • RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2016, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de creació del Registre de Municipis amb Elevada Perillositat d'Inundació..

 

 • Reial decret 18/2016, de 15 de gener, pel qual s'aproven els Planes de gestió del risc d'inundació de les demarcacions hidrogràfiques del Guadalquivir, Segura, Xúquer i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebre, Ceuta i Melilla.

 

 • STC 5/2016, de 21 de gener. Reial decret-llei 8/2011. Nul·litat dels preceptes estatals que regulen la inspecció urbanística dels edificis.

 

 • DECRET 8/2016, de 5 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels òrgans territorials i urbanístics de la Generalitat.

 • Informació pública relativa al projecte d'acord del Consell pel qual es deroga el PEPRI del Cabanyal-El Canyamelar i s'aproven les normes urbanístiques transitòries d'urgència per a aquest àmbit del municipi de València

 

 • Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial sobre prevenció del risc d'inundacions a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).