Instruccions per a la declaració de lloguer d'embarcacions d'esbarjo

Instruccions per a la declaració de lloguer d'embarcacions d'esbarjo

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'INICI/LA RENOVACIÓ DE L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT D'ARRENDAMENT D'EMBARCACIONS D'ESBARJO.

DECRET 114/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual regula el control administratiu de l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo (Xàrter).

1.    TRÀMIT D'INICI/RENOVACIÓ DE L'ACTIVITAT D'ARRENDAMENT D'EMBARCACIONS D'ESBARJO / RENOVACIÓ D'ACTIVITAT 

El tràmit es presenta ÚNICAMENT per mitjans telemàtics a través del següent enllaç:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15088

La duració de l'autorització de l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo es concedix per 2 anys des de la data de presentació de la declaració responsable i es concedix per a un explotador i embarcació concrets, de manera que si es transmet l'embarcació (encara que no hagen transcorreguts els 2 anys) s'ha de tornar a presentar una declaració responsable d'inici. Així mateix, no es permet per a un determinat explotador el canvi d'embarcació. Per exemple: L'explotador AAAAA, disposa de 2 embarcacions XXXX e YYYY. Si obté autorització per a la XXXX, únicament és per a eixa concreta (XXX) i que si en qualsevol moment abans que transcórreguen els 2 anys decidix no explotar l'embarcació XXX però si la YYY ha de tornar a sol·licitar l'inici de l'activitat per a l'embarcació YYY amb tota la documentació.

Per al cas de RENOVACIÓ de l'activitat han de sol·licitar-la amb una antelació mínima de 15 dies al venciment, encara que els recomanem que ho facen amb 1 mes d'antelació. La duració de la renovació és de 2 anys des de la data de presentació de la declaració responsable de renovació.

2.    APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN TRÀMIT, BÉ D'INICI O RENOVACIÓ D'ACTIVITAT D'ARRENDAMENT D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

Si ha rebut un requeriment d'esmena de documentació o bé volen completar la informació prèviament aportada, han de fer-ho ÚNICAMENT per mitjans telemàtics a través del següent enllaç: 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20122


3.    DOCUMENTS PRESENTATS PER A INICI / RENOVACIÓ D'ACTIVITAT

A.    Validesa dels documents presentats
Els documents de “Fulla de Seient” i “Acreditació de port base” han de tindre com MÁXIM una antiguitat de 3 mesos. Per exemple: Si presenten la declaració responsable el 05/04/2024, només s'admetrien els documents de “Fulla de Seient” i “Acreditació de port base” amb data 05/01/2024.

B.    La declaració responsable la presenta davant la Generalitat Valenciana persona/entitat diferent al sol·licitant de l'activitat de Xàrter
Al tràmit s'ha d'annexar document que “acredite la representació” per qualsevol mitjà vàlid en dret tal com regula en el seu article 5.3 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
•    Sol·licitant: És la persona física o jurídica que sol·licita realitzar l'activitat de xàrter.
•    Representant: És la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud davant l'administració (GVA).
Pot observar un document correctament emplenat en el següent document: Acreditació representació emplenada.pdf

C.    Escriptura de constitució de la societat titular de l'embarcació, si és el cas. Únicament en cas que el sol·licitant de l'activitat de Xàrter siga una societat (empresa)
Al tràmit s'ha d'annexar escriptura de constitució de la societat, modificació d'esta o document similar, en la qual s'acredite que l'objecte de la societat és l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo.

D.    Fulla de seient del registre de vaixells recent o certificat d'inscripció
Per a les embarcacions d'esbarjo matriculades en la llista sexta en funció del tipus de sistema de registre que haja triat, hauran de presentar fulla de seient o certificat d'inscripció.

-Fulla de seient
Haurà de presentar el document íntegre, és a dir, totes les seues fulles. En este document apareix en la seua última fulla la data de firma d'expedició i NO haurà de tindre una antiguitat superior de 3 mesos respecte de la data en la qual presenten la sol·licitud.
Pot observar un document tipus en el següent document: Fulla de Seient.pdf

-Certificat d'inscripció
Haurà de presentar el document íntegre, és a dir, les seues 3 fulles. En este document apareix en la seua primera fulla, sota la taula de dades la següent informació:

  • Primer reconeixement a partir de la data d'expedició: La data que figure ací no ha de ser superior a la data en què presenten la sol·licitud. En cas d'haver vençut esta data, en la 2 pàgina ha d'aparéixer que ha superat la corresponent revisió.
  • Data d'expedició: Esta data NO haurà de tindre una antiguitat superior de 3 mesos respecte de la data en la qual presenten la sol·licitud.
  • Este certificat anirà acompanyat d'una còpia de la declaració de conformitat CE: Ha d'adjuntar este document

Pot observar un document tipus en el següent document: Certificat inscripció.pdf

E.    Contracte de noliejament o d'arrendament entre el propietari i l'explotador
Atés que la declaració responsable l'ha de presentar la persona física o jurídica que pretén realitzar l'activitat d'arrendament d'embarcació d'esbarjo, si l'embarcació és realment d'un titular diferent al sol·licitant han de presentar Contracte de noliejament o d'arrendament entre el propietari i l'explotador
En este contracte han de quedar clarament reflectida, almenys, la següent informació:

  • Propietari de l'embarcació, que és qui figura en la corresponent fulla de seient o certificat d'inscripció, mitjançant les seues dades personals i DNI.
  • Explotador de l'embarcació (qui desenvoluparà l'activitat) mitjançant les seues dades personals i DNI. Esta informació ha de quedar així mateix reflectida en la Fulla de seient.
  • Dades de l'embarcació objecte del contracte mitjançant el nom, matrícula o el CIN/NIB.
  • Període de duració del contracte.

En el document de la declaració responsable, tant si és inici com a renovació, en l'apartat “C. Dades de l'embarcació” han de clicar “En Explotació”, tal com figura en la següent imatge:


 

F.    Certificat de navegabilitat
Per a les embarcacions d'esbarjo matriculades en la llista sexta en funció del tipus de sistema de registre que haja triat, fulla de seient o certificat d'inscripció., hauran de presentar una documentació o una altra:


-Embarcacions que disposen de fulla de seient
Haurà de presentar el document íntegre, és a dir, les seues 2 fulles. En este document apareix en la seua segona fulla, en la taula de les dates en què han de tindre realitzades les revisions intermèdies i/o periòdiques. A la data de presentació de la sol·licitud ha d'haver realitzat la revisió corresponent.
Pot observar un document tipus en el següent document: Certificat navegabilitat.pdf

-Embarcacions que disposen de certificat d'inscripció
Haurà de presentar el certificat d'inscripció juntament amb la declaració de conformitat CE.
Pot observar un document tipus de declaració de conformitat en el següent document: Declaració conformitat CE.pdf

G.    Acreditació del port base de l'embarcació en una instal·lació de la Comunitat Valenciana
Haurà de presentar el certificat que acredite que l'embarcació té “port base” en una instal·lació de la Comunitat Valenciana. En este document, per a evitar possibles confusions, el certificat haurà d'acreditar textualment que eixe “és el seu port base”.
La data que conste en el certificat que acredite el port base, NO haurà de tindre una antiguitat superior de 3 mesos
Pot observar un document tipus de “acreditació de port base” en el següent document: Acreditació port base.pdf

H.    Certificat de la companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'una assegurança de responsabilitat civil previst en l'RD 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives
Haurà de presentar document acreditatiu que la pòlissa està en vigor, és a dir que realment està subscrita, pagada i que fa referència al Reial decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives.
Si en el document que justifica el pagament no figuren les dades de l'embarcació i/o referència expressa al RD 607/1999, hauran de presentar la pòlissa subscrita.
En qualsevol cas, en el document que presenten, ha de quedar clarament identificada l'embarcació assegurada mitjançant la mitjançant la matrícula o el CIN/NIB.
S'admetran certificats subscrits per l'entitat asseguradora en la qual consten les dades anteriorment exposades (embarcació amb matrícula, CIN/NIB i referència al RD 607/1999). Este certificat haurà d'anar firmat, preferentment mitjançant firma digital de l'empresa asseguradora.
La data en què es presente la declaració responsable ha de quedar inclosa entre les dates d'efecte i venciment de la pòlissa

I.    Certificat de la companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'una assegurança d'accidents que cobrisca a tots els ocupants, almenys, les mateixes contingències i indemnitzacions previstes en l'annex del Reglament de l'assegurança obligatòria de viatgers aprovat pel RD 1575/1989, de 22 de desembre
Haurà de presentar document acreditatiu que la pòlissa està en vigor, és a dir que realment està subscrita, pagada i que fa referència al Reial decret 1575/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Assegurança Obligatòria de Viatgers.
Si en el document que justifica el pagament no figuren les dades de l'embarcació i/o referència expressa al RD 607/1999, hauran de presentar la pòlissa subscrita.
En qualsevol cas, el document que presenten, ha de quedar clarament identificada l'embarcació assegurada mitjançant la mitjançant la matrícula o el CIN/NIB, així com els imports mínims que esta normativa establix:

  • Defunció per accident: 36.060,73 €
  • Invalidesa permanent absoluta per accident: 42.070,85 €.
  • Assistència mèdica o farmacèutica per accident 3.000 € per assegurat

S'admetran certificats subscrits per l'entitat asseguradora en la qual consten les dades anteriorment exposades (embarcació amb matrícula, CIN/NIB, referència al RD 1575/1989 i imports mínims). Este certificat haurà d'anar firmat, preferentment mitjançant firma digital de l'empresa asseguradora.
La data en què es presente la declaració responsable ha de quedar inclosa entre les dates d'efecte i venciment de la pòlissa


4.    CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ / OPOSICIÓ)

A.    AUTORITZACIÓ
Si “clica” (autoritza) els camps corresponents a: 
•    Autoritze la consulta de dades d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.
•    Autoritze la consulta de dades d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat Valenciana.
•    Autoritze la consulta de dades de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE 855.2 ACTIVITATS NÀUTIQUES).
•    Autoritze la consulta de les dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) del sol·licitant.
NO haurà d'aportar cap documentació i serà l'òrgan gestor del procediment qui consultarà les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. Si autoritza esta consulta, ha d'indicar-ho a continuació.
Exemple de com autoritzar l'administració a consultar les dades. En este cas no ha de presentar res: Autorització consulta.pdf

AVÍS: SI NO AUTORITZA (deixa esta casella sense clicar), QUEDA OBLIGAT A APORTAR ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS CORRESPONENTS.

Exemple de NO AUTORITZAR i per tant ha d'aportar els documents justificatius: No autorització consulta.pdf

B.    OPOSICIÓ
Este cas és el contrari que l'anterior, és a dir, “clicar” significa oposar-se, per la qual cosa:
Si NO “clica”, en els camps corresponents a: 
•    M'opose a l'obtenció de les dades de residència.
•    M'opose a la consulta de dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
NO haurà d'aportar cap documentació i serà l'òrgan gestor del procediment qui consultarà la informació corresponent a dades de residència i pagaments amb la seguretat Social.
Exemple de NO oposició a la consulta per part de l'administració a consultar les dades. En este cas no ha de presentar res: No oposició consulta.pdf

AVÍS: SI S'OPOSA (clica sobre la casella), QUEDA OBLIGAT A APORTAR ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS CORRESPONENTS.

Exemple d'OPOSICIÓ a la consulta per part de l'administració a consultar les dades. En este cas ha d'aportar els documents justificatius: Oposició consulta.pdf


5.    REGISTRE D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

Una vegada presentada la declaració responsable d'inici/renovació i després de la corresponent comprovació pel servici d'administració de ports que tota la informació és correcta, es procedix a donar d'alta l'embarcació en LLISTAT REGISTRE D'EMBARCACIONS DE LLOGUER
Els recomanem que una vegada presentada la declaració responsable, consulten de manera sistemàtica a l'enllaç on es publica la Llista d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo: 
https://mediambient.gva.es/va/web/actividades-nauticas/registro-de-arrendamiento-de-embarcaciones-de-recreo

6.    DUBTES I CONTACTE

Si després de la lectura d'estes instruccions tenen algun dubte addicional, poden contactar mitjançant:
•    Correu electrònic: admiports@gva.es        (Forma preferent)
•    Telèfon: 012 i sol·licitant els passen amb el Servici d'administració de ports - Xàrters