Procediments administratius - Lloguer d'embarcacions de recreació

Procediments administratius - Lloguer d'embarcacions de recreació

ADVERTÈNCIA: EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT.

En cas de pagar la taxa fora del tràmit, el seu mer pagament NO dona per realitzada la inscripció. És aqueix cas seria necessari registrar presencialment els formularis degudament emplenats i el justificant del pagament.

 

Per a qualsevol problema amb la tramitació electrònica pot consultar amb el 012.

 

Concepte Tràmit telmàtic  Sol·licitud presencial Taxa
9757 Lloguer d'embarcacions de recreació      
TECE - Declaració responsable per a l'inici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. Prop

 

EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT
TECE - Declaració responsable per a la renovació de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. Prop

 

EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT
TECG - Aportació de documentació requerida a un expedient de declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació, del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena.  Prop

Acrobat reader

 
Per a altres presentacions utilitzar este tràmit: SOL·LICITUD GENERAL ÚNICA d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Generalitat Valenciana. (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat). Seleccionar Conselleria de Medi ambient, Servicis Centrals i Embarcacions de recreació. Prop

 

Acrobat reader