Contaminació acústica. Soroll

Contaminació acústica. Soroll

 

 


El soroll, considerat com un so no desitjat pel receptor o com una sensació auditiva desagradable i molesta, és causa de preocupació en l'actualitat, pels seus efectes sobre la salut i el comportament humà.
Els estudis realitzats sobre contaminació acústica a la Comunitat Valenciana evidencien l'existència d'uns nivells de soroll per damunt dels valors recomanats pels organismes internacionals i en particular per la Unió Europea, al superar els 65 dB(A) de nivell equivalent diürn i els 55 dB(A) durant el període nocturn. Encara que els resultats indiquen que les ciutats grans són més sorolloses que les xicotetes, mostren també, sense cap dubte, que la contaminació acústica és un fenomen generalitzat en totes les zones urbanes, i que constituïx un problema mediambiental important en el nostre territori.

Davant d'esta situació i anticipant-se a la Llei Estatal del soroll, el 3 de desembre del 2002 es va publicar la Llei 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.

A fi de millorar la qualitat acústica de les nostres ciutats la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge hi ha duent a terme el desenrotllament dels preceptes establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, per mitjà de tres decrets: