Estudis Tecnologies Netes

Estudis Tecnologies Netes

Entre les múltiples funcions del CTN, està l'elaboració i difusió de documents tècnics sobre tecnologies netes, que permeten prendre mesures de prevenció i control de la contaminació a les activitats productives de la Comunitat Valenciana.

S'entén per tecnologia neta aquells equips o instal•lacions que tinguen com a fi últim l'obtenció d'una millora ambiental, en les àrees d'aigua, residus, atmosfera, sòls, soroll, recursos i eficiència energètica.

Amb aquesta difusió dels documents via internet, el CTN pretén posar a l'abast d'experts i industrials eines de consulta i de reflexió, que els ajuden en la presa de decisions encaminades cap a la incorporació de criteris ambientals en la gestió de l'empresa.

Estudis publicats pel Centre de Tecnologies Netes:

 

 

§  Estudi de situació i prospectiu de les tecnologies netes de la Comunitat Valenciana  (gener 2008): es tracta d'una anàlisi per a conéixer les tecnologies netes més habituals dels sectors industrials més representatius de la Comunitat Valenciana (ceràmic, joguet, metal·lomecànic, calçat, fusta-moble i tèxtil).

 

§  Tecnologies netes i bones pràctiques en la gestió de vehicles al final de la seua vida útil en centres autoritzats de tractament de la Comunitat Valenciana (gener 2008): l'objectiu d'aquesta eina és permetre, tant als actuals centres autoritzats de tractament, com aquells que pretenguen iniciar la seua activitat en el futur, aconseguir les condicions administratives, tècniques i ambientals que garantisquen que les operacions de tractament dels vehicles al final de la seua vida útil es duguen a terme d'una manera sostenible, situant-los en una posició òptima per al compliment dels objectius ambientals a curt i llarg termini.

§  Estudi sobre tecnologies netes i bones pràctiques ambientals aplicables al sector turístic   (gener 2008): identificació i anàlisi de les principals tecnologies netes que s'implementen en el sector de l'hoteleria de la Comunitat Valenciana.

§  Tecnologies netes aplicables al sector del joguet (gener del 2008): identificació i anàlisi de les principals tecnologies netes que s'implementen en el sector del joguet de la Comunitat Valenciana.

§ Tecnologies netes aplicables al sector del tèxtil (gener de 2008): identificació i anàlisi de les principals tecnologies netes que s'implemen en el sector del tèxtil de la Comunitat Valenciana.