Organismes

Previozó

PREVIOZÓ es el programa de vigilància dels nivells de concentració d'ozó troposfèric en la Comunitat Valenciana. Aquest programa de vigilància es desenvolupa des de l'any 2000 per la Generalitat en colaboració amb la Fundació CEAM.

La normativa comunitaria relativa a la qualitat de l'aire ambient obliga als estats membres a realitzar mesures periòdiques dels nivells de concentració d'ozó, per tal d'informar a la població en cas de la superació dels llindars legals establerts en la Directiva 2008, transposada a través del Reial Decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, estimant amb antelació la evolució d'aquest contaminant en les situacions de concentracions elevades.

El programa Previozó manté una vigilància i informació continuada dels nivells d'ozó en la xarxa valenciana de vigilancia i control de la contaminació atmosfèrica amb independència de l'ocurrència o no de episodis de superació del Umbral d'informació (nivell horari de més de 180 micrograms/m3), oferint a la web de qualitat de l'aire, un diagnòstic de la distribució espacial dels nivells d'ozó troposfèric a la Comunitat valenciana, així com un pronòstic diari de la evolució previsible durant els mesos de maig a setembre. Durant els mesos de març, abril i octubre, es manté la vigilància dels nivells d'ozó alertant de la superació o no dels llindars normatius.

Subscriu-te al servei d'informació

Subscriu-te al servei d'informació enviant ALTA GVA OZO al 217812 .

Per a donarte de baixa envia BAJA GVA OZO.

Servici gratuït excepte el cost del missatge d'activació.