Conceptes bàsics del canvi climàtic

Conceptes bàsics del canvi climàtic

L'estudi del clima és un camp d'investigació complex i en ràpida evolució, a causa de la gran quantitat de factors que intervenen. El clima de la Terra no és immutable. Com a conseqüència d'alteracions en el balanç energètic, està sotmés a variacions en totes les escales temporals, des de decennis a milers i milions d'anys. Entre les variacions climàtiques més destacables que s'han produït al llarg de la història de la Terra, figura el cicle d'uns 100.000 anys de períodes glaceres, seguit de períodes interglacials.


El canvi climàtic es definix com la variació global del clima de la Terra. Esta variació té el seu origen en causes naturals i també en l'acció de l'home i es produïx a molt diverses escales de temps i sobre el conjunt de paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, nuvolositat...
El terme efecte d'hivernacle es referix a la retenció de la calor del Sol en l'atmosfera de la Terra per part d'una capa de gasos en la mateixa, entre els que es troben el diòxid de carboni, l'òxid nitrós i el metà. Sense ells, la vida tal com la coneixem no seria possible, ja que el planeta seria un lloc fred i erm.

Per tant, a passar del negatives que resulten les paraules efecte i hivernacle, eixe efecte és paradoxalment el que permet que existisca la vida, al proporcionar una temperatura sobre la Terra de 35 graus superior a què ens correspondria per la seua distància respecte al Sol.

 

El problema és que, d'acord amb la Contribució del Grup de Treball I al Quint informe d'Avaluació de l'IPCC, les concentracions atmosfèriques de diòxid de carboni, metà i òxid nitrós en les últimes dècades han augmentat a nivells sense precedents en almenys els últims 800.000 anys. La concentració de CO2 ha augmentat un 40% des de l'era preindustrial, principalment a causa de les emissions procedents de l'ús de combustibles fòssils i en segon lloc per les emissions netes degudes a canvis d'ús de la terra. L'oceà ha absorbit aproximadament el 30% del diòxid de carboni antropogènic emés, causant l'acidificació de l'oceà.

 

El calfament del sistema climàtic és inequívoc i molts dels canvis observats des de la dècada de 1950 no tenen precedents. L'atmosfera i els oceans s'han calfat, les quantitats de neu i el gel han disminuït i el nivell del mar s'ha elevat.

 

D'acord amb els diferents escenaris d'emissions estudiats, la temperatura mitjana mundial continuarà augmentant durant el segle XXI, així com el nivell mitjà del mar. És molt probable que augmente la freqüència i duració de les onades de calor i de fred intens.

 

El calfament atmosfèric és un problema global i summament complicat, ja que es troba íntimament lligat a qüestions com la pobresa, el desenrotllament econòmic i el creixement demogràfic.

 

L'impacte potencial és dramàtic, amb prediccions de falta d'aigua potable, grans canvis en les condicions per a la producció d'aliments i un augment en els índexs de mortalitat degut a inundacions, tempestats, sequeres i onades de calor.

 

Per a evitar la dita catàstrofe climàtica, i sempre tenint en compte el principi de precaució, és estrictament imprescindible reiterar la necessitat que tots els països contribuïsquen a la reducció de les emissions mundials de gasos d'efecte d'hivernacle.

 

Després de l'adopció en la 18a Sessió de la Conferència de les Parts de la Convenció Marco de nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) celebrada en Doha (COP-18), d'un conjunt d'esmenes al Protocol de Kyoto, necessàries per a estendre la seua vigència al període 2013-2020, garantint la continuïtat de l'únic instrument internacional jurídicament vinculant existent en estos moments i de la seua arquitectura, amb l'objectiu d'aconseguir un nou acord internacional jurídicament vinculant que haurà d'estar preparat per a la seua adopció en 2015, amb vista a la seua entrada en vigor en 2020, actualment les diferents Parts preparen la 19a Sessió de la Conferència de les Parts (COP-19) de la CMNUCC i la Novena Sessió de la Reunió de les Parts del Protocol de Kyoto (CMP-9), que es va a celebrar al novembre del 2013 a Varsòvia.