La Solana del Benicadell

La Solana del Benicadell

La Serra de Benicadell és un sistema ben definit en l'estructura i la delimitació geogràfica. De relleu robust i vigorós , és la serra que serveix de frontera natural entre les comarques de la Vall d'Albaida al nord i el Comtat al sud i constitueix el límit provincial entre les províncies d'Alacant i València, s'alça sobre un paisatge aclarit, entre les dilatades valls d'Albaida i el Comtat.

Es tracta d'una serra la mola destacada i allargada de la qual dibuixa una bella silueta recognoscible a grans distàncies, delineada per una prolongada i elegant cresteria de calcària grisenca que corona la seua cima. La seua orientació de ponent a orient i els seus abruptes vessants determinen una clara diferenciació climàtica.

La gran altitud que aconsegueix la serra, amb els 1104 metres del pic de Benicadell, retenen els vents freds i humits del nord, i produeixen una precipitació notablement inferior en el vessant de solana. Aquest fet, unit a una menor insolació, comporta una major disponibilitat de recursos hídrics per a la vegetació.

D'altra banda, el pas del temps ha produït una constant alteració i erosió de la roca calcària, sensible a l'anhídrid carbònic dissolt en l'aigua de la pluja, fenomen que es coneix com carstificació, i que ha donat lloc a infinitat de formes geològiques molt capritxoses, que configuren un espectacular sistema hidrogeològic que fa tan particular i agresta la serra de Benicadell. Cal destacar que aquesta característica hidrogeològica ha permés l'existència d'una llacuna endorreica al terme municipal de Gaianes. Aquesta llacuna és coneguda popularment amb el nom de l'Albufera de Gaianes, i està actualment en vies de restauració o recuperació en ser de les escasses llacunes temporals mediterrànies amb les que compta l'interior de la nostra comunitat.

La serra de Benicadell és a més un espai utilitzat des de temps prehistòrics com a hàbitat de grups humans, que van trobar en les seues coves i vessants un lloc de refugi i caça. Un dels jaciments més destacats dels primers assentaments humans en la zona és el Sercat (Gaianes), poblat del II mil·lenni a. de C. Altres jaciments destacats són la cova del Moro (Muro d'Alcoi) i la cova Negra (Gaianes).

La cultura islàmica també va deixar la seua empremta en la serra, destaca l'assentament de l'alt de la Nevera (Gaianes), que pareix estar relacionat amb la fortificació de la penya del Benicadell.

D'altra banda, la pressió demogràfica en què es va veure immersa la zona en el segle XVIII va forçar l'abancalament dels seus vessants fins cotes difícilment imaginables, que es van compaginar amb altres usos tradicionals de la serra, com van ser l'explotació fustera, l'extracció de llenya i l'apicultura.

En l'aspecte ludicoexcursionista la serra de Benicadell constitueix un espai natural apreciat pels habitants de la zona com a lloc d'oci i esbarjo. Però a més, la serra del Benicadell és un clàssic del muntanyisme i de l'educació ambiental on els clubs han portat a terme tradicionalment activitats. És el referent de nombrosos escaladors que hi troben la fascinació de les grans muntanyes, amb la seua llarga façana rocosa i emmerletada per una retallada i esvelta cresta, i enriquit per paratges de profund significat social i cultural.

En definitiva, la solana del Benicadell és un paisatge en la conformació del qual té molt a veure l'acció humana al llarg de la història, que ha configurat ambients nous i diversos.

El règim del paisatge protegit ha d'atendre aquesta realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica, sinó que assenta les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques.

Ateses les consideracions equiparables en tot a les anteriors, el vessant nord d'aquesta serra, situat en la província de València, el Consell va declarar el paisatge protegit de la Generalitat, amb la denominació d'ombria del Benicadell. El Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell completa la protecció del massís muntanyós en el vessant inclòs en la província d'Alacant, per la qual cosa ambdues iniciatives de protecció són complementàries i es reforcen mútuament.