Les Sorts

Les Sorts

Cartografia de les Sorts
Les Sorts és una vall agrícola en què predominen els cultius de vinya, i que compta amb un elevat valor paisatgístic i ambiental. Este és un espai emblemàtic en el municipi de Teulada.

 

El paisatge de Teulada ha estat subordinat per les condicions físiques i climàtiques (temperatures i humitat) que han imperat en cada període. En este sentit, l'aparició de l'agricultura va marcar l'inici de la transformació de l'entorn natural per l'activitat humana a causa del creixement poblacional i la necessitat de terres per a cultivar.

 

No obstant això, l'ésser humà des de fa dos segles aproximadament ha alterat progressivament l'espai en què habita, i ha substituït l'estructura agrícola per una estructura urbana que presenta una intensa activitat sobre el territori.

 

No obstant això, resulta inqüestionable que la zona denominada com les Sorts constituïx un espai productiu, des del punt de vista agrícola, que satisfà a més funcions ambientals i paisatgístiques de vital importància per al municipi de Teulada.

 

A més, esta zona atresora valors culturals d'enorme importància per a la seua identitat com a poble i que, per tant, seria adequat preservar com a reducte del paisatge agrari tradicional del municipi.

 

Situat a molt pocs quilòmetres del nucli de població de Moraira (municipi de Teulada), este conjunt natural representa un centre important d'oci dels habitants de la localitat, com també de molts visitants de fora de la comarca. El paisatge que oferix esta vall agrícola és mereixedora de ser objecte de protecció i ordenació, alhora que requerix de la infraestructura necessària perquè el visitant gaudisca, dins del marc de la conservació dels hàbitats i la seua fauna associada, d'este espai natural.

 

En definitiva, la Vall de les Sorts és un paisatge en la conformació del qual té molt a veure l'acció humana al llarg de la història, que ha configurat ambients nous i diversos.

 

S'ha triat la figura de paisatge protegit per considerar que els seus valors naturals i paisatgístics són mereixedors d'una protecció especial, tant per la seua relació harmoniosa entre l'home i el medi natural com pels seus valors estètics o culturals. És per això que este espai ha de ser preservat d'aquells elements o actuacions que trenquen esta harmonia, ja que esta és la base de l'objecte de protecció.

 

El règim del paisatge protegit ha d'atendre esta realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica sinó que assenta les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques. Per estes raons, l'Ajuntament de Teulada, mitjançant un acord en ple de 2 de juny de 2005, ha proposat a la Conselleria de Territori i Habitatge la protecció de les Sorts per mitjà de la figura de paisatge protegit.