ZAL Port de València

ZAL Port de València

La Zona d'Activitats Logístiques del port de València abasta un àmbit de 773.000 m2 al costat del port, per a donar suport als serveis logístics de suport al tràfic marítim de mercaderies. La superfície de les 9 àrees logístiques és de 308.000 m2.

El Pla Especial de la ZAL de València es va aprovar definitivament per la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori el passat 29 de novembre de 2018. Es va inscriure en el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic amb núm. de registre 46250-4080. Es va publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província núm. 249.