T'interessa

Documents

Producció energies renovables

Comunitats energètiques

Comunitats energètiques

QUÈ SÓN ELS COMUNITATS ENERGÈTIQUES? 

COMUNITATS ENERGÈTIQUES RENOVABLES  Directiva 2018/2001  (art.22), relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables  enllaç

COMUNIDADES CIUTADANES D'ENERGIA   Directiva UE 2019/944  (art.16), sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual és modifica la Directiva 2012/27/UE  enllaç

- Guia OTEAcv: Comunitats Energètiques Renovables

- Que s´entén per Comunitat Energètica ?  IDAE

Guia IDAE: Desenvolupament d'instruments de Foment de Comunitats Energètiques

En la legislació europea, així com en documents de diferents entitats, existeixen múltiples definicions del qual pot considerar-s'unisca comunitat energètica. En la legislació espanyola aquest concepte encara no està definit. En el procés de l'elaboració de la legislació europea els definicions de comunitat energètica han anat evolucionant. En la legislació de la UE aquest concepte apareix en 2016. De fet, per a la matèria que ens ocupa trobem dues denominacions diferents:

  • Comunitat energètica local o comunitat ciutadana d'energia, que trobem dins de la legislació referent als normes comunes per al mercat interior de l'electricitat.

  • Comunitat d'energia renovable, que és defineix en el context de la legislació relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.

Dues denominacions que en els últimes versions de la seua definició han convergit en enunciats molt semblants. La proposta de Directiva Europea sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat, va introduir la següent definició:

Comunitat Energètica Local: Autoconsum compartit d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions d'energia renovable que proveïsca a tots els membres d'una comunitat o fins i tot en la localitat on se situa.una associació, cooperativa, societat, organització sense ànim de lucre o una altra entitat jurídica que estiga controlada per accionistes o membres locals, generalment orientada al valor més que a la rendibilitat, dedicada a la generació distribuïda i a la realització d'activitats d'un gestor de xarxa de distribució, subministrador o agregador a nivell local, fins i tot a escala transfronterera.

Comunitat ciutadana d'energia: una entitat jurídica de participació voluntària i oberta que estiga efectivament controlada per accionistes o membres que segueixen persones físiques, autoritats locals, inclosos els municipis, o petites empreses, l'objectiu principal dels quals seguisca oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials en els seus membres o en la localitat en la qual desenvolupa la seua activitat, més que generar una rendibilitat financera. Una comunitat ciutadana d'energia pot participar en la generació, inclosa l'energia procedent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l'agregació, l'emmagatzematge d'energia, la prestació de serveis d'eficiència energètica, la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o altres serveis energètics als seus accionistes o membres.

Podem imaginar la nostra comunitat de veïns i veïnes, el nostre poble, el nostre barri, el nostre ajuntament o un polígon industrial, i allò que passaria si totes aquestes persones van tindre com a objectiu beneficiar-es col·lectivament dels mateixes instal·lacions de generació, de manera que van aconseguir un aprofitament comú de la capacitat de generació elèctrica, una millora de l'eficiència energètica, un estalvi en els seues factures, un benefici ambiental (perquè amb els renovables lluitem contra el canvi climàtic), un benefici social (perquè amb els renovables generem treball a nivell local), un desenvolupament de sistemes de mobilitat sostenible, i una oportunitat de crear projectes participatius basats en la democratització de l'energia i en l'apoderament ciutadà. En definitiva, per mitjà dels Comunitats Energètiques Locals fem a la ciutadania valenciana protagonista de la transició energètica en el nostre territori i defensem el dret d'accés a l'energia de totes els persones.

Els comunitats energètiques poden dur a terme diverses activitats, com produir, consumir, emmagatzemar, compartir o vendre energia. Aquestes comunitats poden tindre diverses formes, i un exemple seriosa l'autoconsum compartit, suposant:

  • un factor d'estalvi econòmic de moltes famílies que integren aquestes comunitats energètiques, especialment important, per als més vulnerables, podent d'aquesta manera fer front a la pobresa energètica,

  • i també nous models energètics a nivell local basats en la sostenibilitat mediambiental i la descarbonització.