Estatal

Estatal

Objecte i propòsit.

1. Aquest reial decret té per objecte regular la concessió directa, amb caràcter extraordinari, i per raons d'interès públic, social i econòmic, de les ajudes a les comunitats i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla així com la seva distribució i lliurament, en els imports i terminis enumerats a l'annex V, d'acord amb el que estableix l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 28.2 i 3 de la mateixa llei.

L'objecte d'aquest reial decret és també l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions regulades per aquest, a les quals han d'estar sotmeses les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla beneficiàries respecte de les convocatòries d'ajudes i/o inversions directes que realitzen, d'acord amb el que estableix aquest reial decret.

Així mateix, aquest reial decret pretén aprovar els programes d'incentius a l'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics de les energies renovables previstos en l'article 13.

2. L'objecte d'aquest reial decret és complir els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència pel que fa al desplegament i integració d'energies renovables així com l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovables, contribuint així a la "descarbonització" de diferents sectors de l'economia, així com a la consecució dels objectius marcats pel PNIEC 2021-2030 i l'Estratègia d'Emmagatzematge d'Energia.