Marc Normatiu

Marc Normatiu

DECRET 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

La Direcció General de Transició Ecològica exerceix les funcions establertes en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en l'àmbit de la recerca i la innovació energètica, i d'elaboració, gestió, impuls i execució d'actuacions encaminades a la descarbonització i al desenvolupament, foment i ús de les energies renovables.

A partir d'això, el desenvolupament d'aquestes competències inclou les funcions següents:

 1. Promoció de les energies renovables i l'eficiència energètica per a la Transició Ecològica
  1. Promoure l'ús i instal·lació d'energies renovables i eficiència energètica, tant en els diferents sectors econòmics valencians com en la pròpia administració valenciana.
  2. Millorar la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de fonts eòliques, solars i altres fonts renovables així com per al foment de l'eficiència energètica.
  3. El foment i la gestió de línies d'ajuts propis de la Generalitat i altres administracions públiques per a la implantació d'energies renovables i eficiència energètica.
  4. La promoció i promoció de l'autoconsum energètic amb energies renovables i que no contribuïsquen al canvi climàtic.
  5. Coordinació i col·laboració amb entitats locals, entitats públiques i el sector privat per a la difusió en implantació d'energies renovables. Recerca i col·laboració amb centres de recerca en l'àmbit de les fonts d'energia renovables.
 2. Treballar i col·laborar amb polítiques que permeten afavorir una transició ecològica en el nostre model econòmic, la reducció i mitigació de la contaminació lumínica, el foment de la mobilitat sostenible i l'eficiència energètica en el transport i la introducció de noves fonts d'energia i el seu subministrament en el transport, l'elaboració o plans estratègics per als principals sectors emissors;
 3. La gestió de les autoritzacions d'instal·lacions d'energies renovables i les seues connexions en coordinació amb aquelles conselleries amb competències concurrents. Regular els procediments per evitar pèrdues d'energia i assegurar-ne l'ús. El foment de l'estalvi energètic i l'eficiència energètica en edificis i processos productius.