T'interessa

Transport escolar - Què és?

Transport escolar - Què és?

El Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril, (Acrobat Reader 28Kb) sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, considera que les condicions de seguretat, previstes en aquest, s'aplicaran:
a) Als transports públics regulars d'ús especial d'escolars per carretera, quan almenys la tercera part, o més, dels alumnes transportats tinguera una edat inferior a setze anys en el moment en què comence el corresponent curs escolar.
b) En aquelles expedicions de transports públics regulars de viatgers d'ús general per carretera en què la meitat, o més, de les places del vehicle hagen sigut prèviament reservades per a viatgers menors de setze anys.
c) Als transports públics discrecionals en autobús, quan les tres quartes parts, o més, dels viatgers siguen menors de setze anys.
d) Als transports privats complementaris de viatgers per carretera, quan la tercera part, o més, dels viatgers siguen menors de setze anys. En el conjunt del transport de viatgers, el transport escolar té una rellevància especial per la singularitat del col·lectiu transportat, els escolars menors de 16 anys que es desplacen diàriament als centres d'ensenyament, públics o privats, al llarg del curs escolar. Per aquest motiu té un tractament normatiu individualitzat que suposa tot un conjunt de normes de seguretat i de qualitat que el regulen i l 'aplicació del qual es competència de la Generalitat Valenciana.
El transport d'alumnes de 16 anys i majors és objecte de regulació per la normativa corresponent als transports d'ús especial.
TRANSPORT ESCOLAR

  • Transport escolar (fins als 16 anys)
  • Transport de menors (fins als 16 anys)
  • Transport d'estudiants (de 16 anys i majors)

La Direcció General de Transports i Logística de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, té al seu càrrec l'ordenació i el control del transport escolar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la participació dels organismes corresponents de Educació, Formació i Ocupació, que contracten aquests serveis, per mitjà de concurs públic, als transportistes que prestaran servei als centres públics d'ensenyament.
En el cas de serveis als centres privats, la contractació es realitza bé per aquests centres, bé per les associacions de pares d'alumnes. La Direcció General de Transports i Logística (a través dels seus tres Serveis Territorials), autoritza aquests transports escolars, després d'haver comprovat que les empreses sol·licitants compleixen tots els requeriments tècnics i administratius necessaris.