-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere Aprovació del PLA GENERAL de Rugat (València)

Aprovació del PLA GENERAL de Rugat (València)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València, celebrada el dia 23/02/2022, ha aprovat el Pla General de Rugat.

Els objectius proposats són, en síntesis: establir un model de desenvolupament sostenible, ordenar i protegir el territori natural, ordenar el sòl urbà existent i regular el seu creixement de manera integrada i preservar els valors culturals, arqueològics i etnològics.

El model territorial proposat respon a un model de creixement compacte, que es completa al voltant del nucli primigeni, on els vials perimetrals, sobre els quals es donen suport als espais dotacionals, rebleixen el màxim creixement del sòl construible. No es planteja un sector específic d'ús industrial, sinó la compatibilitat en els sectors de sòl urbanitzable residencial de la tolerància a l'ús magatzem o industrial, a causa de l'escassa rellevància que ocupa l'activitat industrial en el municipi.

Es preveu una població potencial de 566 habitants, amb una capacitat de creixement residencial de 130 a 151 habitatges.

El Pla General preveu 3 unitats d'execució en sòl urbà (Molinet, Nord i Xocaina) i un únic sector de sòl urbanitzable (L'Horta), adscrivint diferents elements de la xarxa primària, les condicions concretes de la qual de desenvolupament de cada àmbit s'especifiquen en les fitxes de gestió incloses en les Normes Urbanístiques.

Respecte de l'habitatge protegit,es destina en sòl urbanitzable un trenta per cent de l'edificabilitat residencial i en sòl urbà un deu per cent de l'edificabilitat residencial.

Així mateix,també la comissió ha decidit suspendre l'aprovació definitiva del Catàleg de Proteccions del PG, en tant s'esmenen els condicionants indicats en l'informe de la Directora territorial d'Educació, Cultura i Esports de València, de data 26 de maig de 2020, en matèria de patrimoni cultural.