-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere DECLARACIÓ D´INTERÉS COMUNITARI (DIC) PER A COMERCIALITZADORA DE FRUITES A CANALS (VALÈNCIA)

DECLARACIÓ D´INTERÉS COMUNITARI (DIC) PER A COMERCIALITZADORA DE FRUITES A CANALS (VALÈNCIA)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València celebrada el dia 6/10/2021 ha aprovat la DECLARACIÓ D´INTERÉS COMUNITARI (DIC) sol·licitat per l'empresa Sanz Barbera S.L. per a la regularització d'una activitat industrial (transformació i comercialització de fruites), en Sòl No Urbanitzable Comú del terme municipal de Canals, en concret en les parcel·les 98 i 99 del polígon 7 del Cadastre de Rústica del citat terme municipal.

L'activitat consisteix en la recepció de cítrics a granel per al seu emmagatzematge i venda.

La superfície total de les parcel·les afectades per la DIC és de 28.310,00 m².

De la superfície total de les parcel·les, es destinen a l'activitat 16.131,79 m². La resta, 12.178,21 m², es manté en el seu estat agrícola cultivat i zones verdes; aquesta superfície suposa un 43,02% de la superfície total.

Per al desenvolupament de l'activitat existeixen en la parcel·la les següents construccions:

Un edifici principal que consisteix en una nau industrial per a magatzem i unes construccions secundàries que alberguen: habitatge del guarda, contenidor-menjador, magatzems i caseta de control d'accessos.

L'edificació sorgeix a conseqüència de la necessitat d'apilament i magatzem de les matèries primeres abans de la seua venda directa a la indústria. Totes dues edificacions són existents. La nau i magatzems tenen una antiguitat de més de 20 anys; l'habitatge per a guarda és anterior, amb una antiguitat aproximada de 60 anys. El contenidor-menjador és prefabricat mòbil, i data de 2012. Es considera que és una instal·lació més de l'activitat.

Aquesta actuació s'ha acollit a la possibilitat de regularització d'activitats productives existents i en funcionament, que permet la LOTUP, incorporant actuacions d'integració en el territori i completant els serveis urbanístics.